Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

21.02.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

12 §

Sairaala- kuntoutus ja hoivapalveluiden etälääkärin konsultaatiopalvelut

HEL 2020-001436 T 02 08 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hankkia pienhankintana lääkärin takapäivystyspalvelun sairaala- kuntoutus ja hoivapalvelujen käyttöön Pihlajalinna Oy:lta.

Palvelut hankitaan sopimuksen allekirjoituksesta 31.12.2020 asti. Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on noin 47 000 euroa (alv 0 %) vuodessa.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialalla on sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa tarvetta lääkärien etäkonsultaatiotuelle ja yleisgeriatrian konsultaatiotuelle. Lisäksi tietyissä tilanteissa on tarvetta etävastaanotoille.

Hankittava palvelu on hankintalain tarkoittamaa sosiaali- ja terveyspalvelua eikä hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo ylitä hankintalain kynnysarvoa. Kyseessä on pienhankinta, jossa ei sovelleta hankintalakia. Pihlajalinna Oy todettiin markkinakartoituksen perusteella ainoaksi soveltuvaksi palveluntuottajaksi tuottamaan palvelua.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen.

Sairaala- kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan oikeus toteuttaa hankinta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista sosiaali- ja terveystoimialalla 4.2.2020 § 19.

Lisätiedot

Laura Pikkarainen, Johtajalääkäri, puhelin: 310 42617

laura.pikkarainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Pihlajalinna terveys Oy

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

Hankintayksikkö

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566