Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

18.02.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

11 §

Tutkimuslupa tutkimukseen Vuorovaikutus ikääntyneiden etähoidossa

HEL 2020-000946 T 13 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Vuorovaikutus ikääntyneiden etähoidossa" (yamk-opinnäytetyö). Yhteyshenkilö on kotihoitopäällikkö ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2020 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain (1050/2018) sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali- ja terveystoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön tarkoituksena on haastattelun sekä havainnoinnin avulla kerätä tietoa asiakkaan ja hoitajan välisestä vuorovaikutuksesta Helsingin kaupungin etähoitopalvelussa asiakkaan näkökulmasta. Tavoitteena on tuottaa etähoitopalvelun kehittämisessä hyödynnettävää tietoa asiakaskokemuksen parantamiseksi. Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: Mitkä tekijät asiakkaan näkökulmasta vaikuttavat onnistuneeseen vuorovaikutukseen etähoitotilanteessa, mitkä tekijät asiakkaan näkökulmasta vaikuttavat häiritsevän onnistunutta vuorovaikusta etähoitotilanteessa ja miten etähoitopalvelun vuorovaikutusta tulisi kehittää, jotta asiakas voi tuntea tulleensa kohdatuksi palvelua käyttäessään? Tutkimusaineisto kerätään teemahaastattelun sekä havainnoinnin avulla etäasiakkailta ja työntekijöiltä. Aineisto analysoidaan käyttäen sisällönanalyysia. Tutkimusaineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua.

Lisätiedot

Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi

Liitteet

1

Tutkimuslupahakemus 22.1.2020

2

Tutkimuslupahakemus 22.1.2020, saate

3

Tutkimuslupahakemus 22.1.2020, liite, tutkimussuunnitelma

4

Tutkimuslupahakemus 22.1.2020, liite, suostumus

5

saatekirje tutkimuslupahakemukseen

6

tietosuojaseloste

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566