Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

10.02.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

10 §

Tutkimuslupa tutkimukseen Kotihoidon hoitohenkilöstön kokemukset etäkäynneistä

HEL 2020-001589 T 13 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Kotihoidon hoitohenkilöstön kokemukset etäkäynneistä" (pro gradu). Yhteyshenkilö on kotihoitopäällikkö ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2020 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain (1050/2018) sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali- ja terveystoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia hoitotyön interventioita kotihoidon virtuaalisilla etäkäynneillä toteutetaan. Lisäksi tarkoituksena on kuvata hoitohenkilöstön näkemyksiä etäkäynneillä toteutettavien hoitotyön interventioiden vaikutuksista ja kuinka kotihoidon etäkäyntejä voidaan kehittää. Tavoitteena on tuottaa tietoa kotihoidon etäkäynneillä toteutettavista hoitotyön interventioiden vaikutuksista kotihoidon kehittämiseen, johtamiseen ja koulutukseen. Tiedonkeruumenetelmänä tutkimuksessa on puolistrukturoitu haastattelu. Aineisto kerätään puhelinhaastatteluina kotihoidon yksiköistä etäkäyntejä toteuttavalta hoitohenkilöstöltä. Aineisto analysoidaan sisällönanalyysin menetelmin. Tutkimusaineisto säilytetään tietoturvallisesti ilman tunnistetietoja ja hävitetään kokonaisuudessaan viiden vuoden kuluttua tutkimuksen valmistumisesta.

Lisätiedot

Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi

Liitteet

1

Tutkimuslupahakemus 20.1.2020

2

Tutkimuslupahakemus 20.1.2020, liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566