Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

04.02.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

9 §

Hankinta, Helsingin Seniorisäätiön toteuttamisohjelmien hyväksyminen 2020, Sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2020-000910 T 02 08 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hyväksyä Helsingin Seniorisäätiön Pikku-Marian, Antinkodin, Pakilakodin, Pakilakodin palliatiiviset paikat, Mariankodin ja Kannelkodin toteuttamisohjelmat vuodelle 2020 pöytäkirjan tämän asian liitteiden mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta ja Helsingin Seniorisäätiö ovat solmineet 4.12.2001 ja 30.11.2010 § 477 ostopalvelusopimukset, joiden mukaan sopijapuolet kehittävät ja ylläpitävät vanhusten palveluasumista ja laitoshoitoa, joiden sisällöstä ja määrästä sovitaan vuosittain toteuttamisohjelmassa.

Vuoden 2020 kokonaisostot Helsingin Seniorisäätiöltä ovat noin         26 984 685 euroa (vuonna 2019: noin 27 268 672 euroa).

Palveluasuminen

Sosiaali- ja terveystoimiala ostaa 22 paikkaa vanhusten palveluasumista Pikku-Marian toimintayksiköstä ja 94 paikkaa vanhusten palveluasumista Antinkodin toimintayksiköstä eli yhteensä 116 paikkaa.

Pikku-Mariassa palveluasumisen hinta on 4 724,83 euroa/kk/paikka (2019: 4 655,00 euroa).

Antikodissa palveluasumisen hinta on 4 269,28 euroa/kk/paikka (2019: 4 206,19 euroa).

Vuoden 2020 palveluasumisen kokonaishinnaksi muodostuu noin        6 063 103 euroa (2019: 5 973 502 euroa).

Laitoshoito

Sosiaali- ja terveystoimiala ostaa vanhusten laitoshoitoa seuraavasti:

Ajalle 1.1. - 31.12.2020 yhteensä 416 paikkaa (kyseinen paikkamäärä on arvio)

1.1. - 31.12.2020 Mariankoti  104 paikkaa

1.1. - 31.12.2020 Kannelkoti  102 paikkaa (lyhytaikaispaikat 20, pitkäaikaispaikat 82)

1.1. - 31.12.2020 Pakilakoti  205 paikkaa (lyhytaikaispaikat 60, pitkäaikaispaikat 145)

1.1. - 31.12.2020 Pakilakoti  5 palliatiivista paikkaa

Hoitovuorokaudet ajanjaksolla yhteensä: noin 151 840 vuorokautta

Laitoshoidon hoitopäivän hinta, joka sisältää asiakasmaksun, on 137,03 euroa/hoitovuorokausi (2019: 135,00 euroa).

Palliatiivisten paikkojen hoitopäivän hinta, joka sisältää asiakasmaksun, on 200 euroa/hoitovuorokausi.

Vuoden 2020 laitoshoidon kokonaishinnaksi muodostuu noin 20 922 000 euroa (2019: 21 295 170 euroa).

Lisätiedot

Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 42207

kristiina.l.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Seniorisäätiö Toteuttamisohjelma 2020 Laitoshoito

2

Seniorisäätiö Toteuttamisohjelma 2020 Palveluasuminen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

 

Selvitys, arviointi ja sijoitus

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566