Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

30.01.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

8 §

Ruotsinkielisen kotihoidon asiakaspalveluostojen hankinta

HEL 2019-009872 T 02 08 02 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hankkia käydyn tarjouskilpailun perusteella ruotsinkielistä kotihoitoa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaille seuraavilta palveluntuottajilta:

1)      Etelän palvelualue: Debora Oy

2)      Lännen palvelualue: Posti Kotipalvelut Oy

Lisäksi tällä hankintapäätöksellä valitaan kumpaankin hankinnan kohteeseen yksi palveluntuottaja varalle, jonka kanssa on mahdollista solmia sopimus, mikäli kohteen alkuperäisen palveluntuottajan kanssa joudutaan purkamaan sopimus. Varalle valitut palveluntuottajat ovat:

1)      Etelän palvelualue: Posti Kotipalvelut Oy

2)      Lännen palvelualue: Debora Oy

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo perussopimuskaudella on 2 000 000 euroa.

Päätös on ehdollinen sillä ehdolla, että valitut palveluntuottajat toimittavat asetettujen vaatimusten mukaisesti rikosrekisteriotteensa, taloudellista tilannettaan koskevat selvitykset ja muut vaadittavat lisäselvitykset mm henkilöstöstä ja toimiluvista ennen sopimusten allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut

Hankinnan taustaa

Kotihoito sisältää sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 §:n ja 20 §:n tarkoittaman kotipalvelun ja yhdistetyn kotihoidon sekä terveydenhuoltolain (1326/2010) 25 §:n tarkoittaman kotisairaanhoidon.

Tällä hankintapäätöksellä hankittava palvelu on Helsingin kaupungin omaa kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa täydentävä ostopalvelu.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankinnan HEL 2019-009872 keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään §261 (19.11.2019). Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, päättämään optiokauden käyttöönotosta, allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Tarjouskilpailu

Ruotsinkielisen kotihoidon hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu, jonka perusteella palveluntuottajat valittiin. Tarjouskilpailu käynnistettiin sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa 28.11.2019 julkaistulla tarjouspyynnöllä. Tarjoukset tuli jättää hankintayksikölle Tarjouspalvelu-portaalin kautta 13.1.2020 klo 12.00 mennessä. Hankintaan liittyvät lisätietokysymykset tuli esittää 11.12.2019 klo 12.00 mennessä ja niihin vastattiin 17.12.2019. Kilpailutuksessa hankinnan kohteita oli kaksi (2):

1. Etelän palvelualue

2. Lännen palvelualue

Etelän palvelualueelle valittava palveluntuottaja velvoitetaan hoitamaan idän palvelualueen asiakkaat ja lännen palvelualueelle valittava palveluntuottaja velvoitetaan hoitamaan pohjoisen palvelualueen asiakkaat.

Tarjouskilpailu järjestettiin hankintalain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Tarjouksen pystyi jättämään yhteen tai molempiin tarjouksen kohteeseen. Valituksi saattoi tulla vain toiseen hankinnan kohteeseen. Valinta tehtiin ensin lännen palvelualueelle. Mikäli tarjoaja tuli valituksi lännen palvelualueen palveluntuottajaksi, ei se voinut tulla valituksi etelän palvelunalueen palveluntuottajaksi.

Tarjousten jättämisen määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät:

hankinnan kohde 1. Etelän palvelualue:

Debora Oy 1906667-5

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy 0307082-1

Hoiva Mehiläinen Oy 1926305-5

Posti Kotipalvelut Oy 2501969-9

Viisi Vuodenaikaa Oy 2944722-8

hankinnan kohde 2. Lännen palvelualue:

Debora Oy 1906667-5

Hoiva Mehiläinen Oy 1926305-5

Posti Kotipalvelut Oy 2501969-9

Viisi Vuodenaikaa Oy 2944722-8

Tarjouspyyntöasiakirjoissa määriteltiin hankittavat palvelut sekä tarjoajille että palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset. Tavanomaisten rahoituksellista ja taloudellista asemaa koskevien vaatimusten lisäksi tarjoajille asetettiin tarjouspyynnössä kuvatut tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Vaatimusten tulee toteutua koko sopimuskauden ajan.

Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintatyöryhmä on tarkastanut saapuneiden tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä tarjoukselle esitetyt soveltuvuusvaatimukset ja vähimmäisvaatimukset.

Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu hankintalain 3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Edellä mainittua hankintalain periaatetta tulee noudattaa hankinnan kaikissa eri vaiheissa. Palveluntuottajien valinnat on tehtävä etukäteen asetettujen valintakriteerien mukaisesti eikä valintakriteereitä voida muuttaa tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Tarjousten vertailu tehtiin kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella siten, että hinnan painoarvo oli 100 % ehdottomien laatuvaatimusten täyttyessä. Ehdottomilla laatuvaatimuksilla pystytään turvaamaan palvelun laatu. Tarjoukset asetettiin etusijajärjestykseen tarjotun hinnan perusteella. Vertailu tehtiin kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteenlasketulla painotetulla hinnalla. Kumpaankin hankinnan kohteeseen valittiin yksi (1) palveluntuottaja, jonka kanssa solmitaan hankintasopimus. Lisäksi hankintapäätöksessä valittiin kumpaankin hankinnan kohteeseen yksi (1) palveluntuottaja varalle, jonka kanssa on mahdollista solmia sopimus, mikäli palvelualueelle valitun palveluntuottajan kanssa joudutaan purkamaan sopimus sopimuskauden aikana. Palveluntuottajan valinta tehtiin ensin lännen alueelle. Mikäli tarjoaja tuli valituksi lännen palvelualueen palveluntuottajaksi, ei se voinut tulla valituksi etelän palvelunalueen palveluntuottajaksi.

Sopimus

Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään kahden (2) vuoden sopimus. Hankintaan sisältyy mahdollisuus enintään kahden (2) vuoden optiokauteen perussopimuskauden päättymisen jälkeen.

Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua tilataan tarpeen mukaan.

Helsingin kaupunkia ja palveluntuottajaa sitova päätös ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

Lisätiedot

Arja Peiponen, palvelualueen johtaja, puhelin: 310 40546

arja.peiponen(a)hel.fi

Outi Ekebom, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21183

outi.ekebom(a)hel.fi

Liitteet

1

vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Kotihoito

Liite 1

Hankintapalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566