Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (4)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

29.01.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

7 §

Yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinta

HEL 2018-004505 T 02 08 02 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti

A jatkaa yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden tuoteryhmien 2a, 2b ja 3 hankinnan väliaikaista järjestämistä seuraavien palveluntuottajien kanssa:

2a) Ortopediset jalkineet - Valmiina saatavat ja puolivalmiit
    1. Suomen Ortotiikka ja Protetiikka Oy
    2. HALTIJA Group Oy
    3. Respecta Oy
    4. Meilahden ortopediatekniikka
    5. Soleus Oy

2b) Ortopediset jalkineet – Yksilöllisesti valmistetut
    1. Suomen Ortotiikka ja Protetiikka Oy
    2. HALTIJA Group Oy
    3. Respecta Oy

3) Yksilölliset tukipohjalliset
    1. HALTIJA Group Oy
    2. Suomen Ortotiikka ja Protetiikka Oy
    3. Savonlinnan Fysiokulma Oy
    4. Meilahden ortopediatekniikka
    5. Respecta Oy

Tuoteryhmien 2a, 2b ja 3 hankinnan väliaikaista järjestämistä jatketaan, kunnes kyseisiä tuoteryhmiä koskevan uuden kilpailutuksen mukainen hankintapäätös on saavuttanut lainvoimaisuuden.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti lisäksi

B aloittaa tekemänsä hankintapäätöksen 8.1.2019, 3 § mukaisen sopimuskauden yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden tuoteryhmien 1, 4 ja 5 osalta. Sopimuskausi aloitetaan hankintapäätöksen mukaisesti seuraavien palveluntuottajien kanssa:

1) Mekaaniset alaraajaproteesit
    1. Respecta Oy
    2. Össur Finland Oy
    3. HALTIJA Group Oy

4) Tukituotteet
    1. Mediteam Oy
    2. HALTIJA Group Oy

5) Ortoosit
    1. Camp Scandinavia Oy
    2. HALTIJA Group Oy
    3. Respecta Oy
    4. Mediteam Oy
    5. Össur Finland Oy

Tuoteryhmien 1, 4 ja 5 osalta aloitettava perussopimuskausi on neljän (4) vuoden mittainen ja sopimuskausi on suunniteltu aloitettavaksi 1.3.2020 alkaen. Hankintaan sisältyy mahdollisuus yhden (1) vuoden pituiseen optiokauteen perussopimuskauden päättymisen jälkeen.

Päätös on jokaisen palveluntuottajan osalta ehdollinen sillä ehdolla, että he toimittavat rikosrekisteriotteensa ja muut vaadittavat lisäselvitykset ennen sopimusten allekirjoittamista.

Yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinnan arvioitu kokonaisarvo (sisältäen kaikki tuoteryhmät) on noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin vaan tuotteita tilataan tarpeen mukaan.

Päätöksen perustelut

Väliaikaisen järjestämisen jatkaminen tuoteryhmien 2a, 2b ja 3 osalta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja on tehnyt yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankintapäätöksen 20.8.2018, 39 § sekä kyseisen hankintapäätöksen oikaisun 8.1.2019, 3 §, jossa on valittu kohderyhmittäin yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden palveluntuottajat.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan alkuperäisestä hankintapäätöksestä 20.8.2018, 39 § tehtiin markkinaoikeuteen valitus, jonka aikana hankintapäätöksen mukaista sopimuskautta ei ole ollut lupa aloittaa.

Markkinaoikeus on valitusta koskien tehnyt 20.12.2019 päätöksen (nro 554/19), jossa se kumosi sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan hankintapäätöksen tuoteryhmien 2a, 2b ja 3 osalta ja määräsi kilpailuttamaan kyseiset tuoteryhmät uudestaan. Uuden kilpailutuksen valmistelu on aloitettu sosiaali- ja terveystoimialalla markkinaoikeuden ratkaisun jälkeen ja kilpailutus toteutetaan kevään 2020 aikana.

Yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden saatavuus on välttämätöntä myös kilpailutuksen valmistelun aikana, eikä hankintojen lykkääminen ole mahdollista uudestaan kilpailutettavien tuoteryhmien osalta. Tästä johtuen hankinta turvataan tuoteryhmissä 2a, 2b ja 3 hankintalain 153 §:n mukaisesti jatkamalla sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan päätöksessä 10.01.2019, 4 § tehtyjä väliaikaisia sopimuksia kunnes uuden kilpailutuksen mukainen hankintapäätös on saavuttanut lainvoimaisuuden.

Sopimuskauden aloittaminen tuoteryhmien 1, 4 ja 5 osalta

Markkinaoikeuden ratkaistua 20.12.2019 sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan hankintapäätöstä 20.8.2018, 39 § koskevan valitusasian, on sopimuskausi mahdollista aloittaa tuoteryhmien 1,4 ja 5 osalta.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan hankintapäätöksessä 8.1.2019, 3 § tuoteryhmiin 1, 4 ja 5 valittujen palveluntuottajien kanssa laaditaan neljän (4) vuoden sopimukset alkaen 1.3.2020. Sopimuksiin sisältyy mahdollisuus yhden (1) vuoden pituiseen optiokauteen perussopimuskauden päättymisen jälkeen tilaajan niin päättäessä.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan oikeus päättää hankinnasta perustuu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinnan periaatteista 8.5.2018, § 126.

Lisätiedot

Ilkka Paukkunen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 662 4463

ilkka.paukkunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

A

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

B

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottajat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

 

Hankintapalvelut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566