Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

17.01.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

4 §

Tutkimuslupa tutkimukseen Kotihoidon ja palvelutalojen asiakkaiden päivystyksen, ensihoidon ja turvapuhelinpalvelujen käyttö

HEL 2020-000312 T 13 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle ”Kotihoidon ja palvelutalojen asiakkaiden päivystyksen, ensihoidon ja turvapuhelinpalvelujen käyttö” (kehittämishanke). Yhteyshenkilöt ovat erityissuunnittelija ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2023 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali- ja terveystoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Tutkimuslupa on jatkoa aiemmin myönnetylle tutkimusluvalle HEL 2017-010403. Tutkimus on osa kehittämishanketta, joka toteutetaan Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveystoimialan, Palvelukeskus Helsingin, Pelastuslaitoksen, HUS Akuutin ja Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen ikäihmisten palvelujen kehittämisverkoston GeroMetron yhteistyönä. Hanketta johtaa ja tutkimuksesta vastaa Helsingin sosiaali- ja terveystoimi. Tutkimuksessa tarkastellaan kotihoidon ja palvelutalojen asiakkaiden ensihoidon ja turvapuhelinpalvelujen toistuvaa käyttöä. Tutkimuksessa on analysoitu vuosien 2017 ja 2018 aineistot. Pidemmän kehityskaaren selvittämiseksi tutkimusta jatketaan vuosien 2019, 2020 ja 2021 aineistojen keräämiseksi ja analysoimiseksi kuten aiemmassa tutkimussuunnitelmassa on kuvattu. Henkilötunnisteita sisältävä aineisto anonymisoidaan ennen analysointia ja tulokset raportoidaan ilman tunnistetietoja. Tutkimusaineisto säilytetään sähköisessä muodossa sosiaali- ja terveystoimialan tilastopalvelujen sisäisellä palvelimella salasanalla suojattuna ja hävitetään tutkimuksen valmistumisen jälkeen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja (useaan palvelualueeseen kohdistuvat tutkimusluvat).

Lisätiedot

Taija Puranen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 21352

taija.puranen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tutkimuslupahakemus 29.11.2019

2

Tutkimuslupahakemus 29.11.2019, liite, Pätijä tutkimuksen rekisteriseloste

3

Tutkimuslupahakemus 29.11.2019, saate ja tutkimussuunnitelman liite

4

Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2017-010403

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566