Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

10.01.2020

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

3 §

Tutkimuslupa tutkimukseen kotihoidon lääkitysturvallisuus ja tiedonkulku terveydenhuollon ammattilaisten raportoimana

HEL 2019-013431 T 13 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimukselle ”Kotihoidon lääkitysturvallisuus ja tiedonkulku terveydenhuollon ammattilaisten raportoimana” (väitöskirja). Yhteyshenkilö on erityissuunnittelija ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2023 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali- ja terveystoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata kotihoidon lääkehoidon tiedonkulkuun liittyviä vaaratapahtumia ja niiden taustalla olevia tekijöitä sekä terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä siitä, miten vaaratapahtumia voidaan estää. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä kotihoidon lääkehoidon tiedonkulkuun liittyvien työprosessien turvallisuutta asiakkaan kotona.

Aineistona käytetään HaiPro-potilasturvallisuusrekisteriin tehtyjä lääkehoitoon ja tiedonkulkuun liittyviä ilmoituksia vuosilta 2017-2019. Aineisto pyydetään Haipro-ohjelman ylläpitäjältä Awanic Oy:ltä yhteyshenkilön kautta ja tutkija vastaa kaikista aineistonkeruuseen liittyvistä kustannuksista. Kerätystä aineistosta ei pysty erottamaan yksilöityjä henkilötietoja. Aineisto tuhotaan tietosuojajätteenä tutkimuksen päätyttyä, kuitenkin viimeistään 31.12.2023.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja.

Lisätiedot

Katariina Kuusi, suunnittelija, puhelin: 310 27042

katariina.kuusi(a)hel.fi

Liitteet

1

Tutkimuslupahakemus 27.12.2019

2

Tutkimuslupahakemus, liite, Tutkimussuunnitelma 27.12.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566