Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

30.11.2018

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

58 §

Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen johtajan viran täyttäminen, työavain 7-1439-18

HEL 2018-011952 T 01 01 01 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti ottaa koulutuksen ja kokemuksen sekä haastatteluissa ja henkilöarviossa osoitetun sopivuuden perusteella terveystieteiden maisteri Mari Sairasen Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen johtajan virkaan (vakanssinumero 022120, toimintayksikkö 397380, työpiste 100000) 1.1.2019 lukien 4507,39 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. Koeaikaa ei aseteta.

Selvitystä terveydentilasta ei vaadita, koska virkaan otettu on esittänyt hyväksytyn selvityksen jo aiemmin.

Päätöksen perustelut

Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen johtajan virka tuli avoimeksi 1.9.2018 viranhaltijan jäätyä eläkkeelle.

Myllypuron monipuolisen palvelukeskuksen johtajan virka (vakanssinumero 022120) on ollut julkisesti haettavana 17.8.-7.9.2018 kaupungin sähköisen rekrtytointipalvelun lisäksi Helsingin Sanomissa 19.8.2018. Lisäksi työpaikkailmoitus on ollut nähtävillä Duunitorin, Oikotien ja Linkedln sähköisissä palveluissa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 25.1.2018 § 7 mukaan yksikön päällikön ottaa virkaan palvelukokonaisuuden johtaja.

Viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta johtamistehtävästä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa iäkkäiden palveluiden sisällön tuntemista, kokemusta ja innostusta avopalveluiden kehittämisestä yhdessä alueen toimijoiden kanssa sekä johtamiskokemusta. Strategisessa johtamisessa korostuu ihmislähtöinen toiminnan kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä sekä osaamisen johtaminen valmentavalla ja tiimien itseohjautuvuuteen pohjautuvalla työotteella.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 28 hakijaa. Yhteenveto hakijoista liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on 24 hakijalla. Neljä hakijaa ei täyttänyt asetettuja kelpoisuusehtoja.

Hakemusten perusteella kutsuttiin ryhmähaastatteluun 28.9.2018 kahdeksan henkilöä, joista kaksi perui hakemuksensa. Haastateltavat olivat ********** ja Mari Sairanen

Ryhmähaastattelun suorittivat sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi, Idän palvelualueen johtaja Merja Etholén-Rönnberg ja työvoimasuunnittelija Harri Laurell.

********** on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2015. Hän on suorittanut sairaanhoitajan tutkinnon Helsingin kaupungin terveydenhuolto-oppilaitoksessa vuonna 1993. Lisäksi hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon Johtamistaidon opistossa vuonna 2004, kustannustietoisen johtamisen koulutuksen Helsingin yliopistossa vuonna 2010 ja vanhenemisen tutkimuksen perusopinnot Helsingin yliopistossa vuonna 2012. Hakija on työskennellyt Helsingin kaupungilla palvelutalon johtajana 1.10.2003 alkaen. Hän on toiminut myös vs. kotihoitopäällikön tehtävässä. Hakijalla on iäkkäiden palveluiden sisällön tuntemusta ja kokemusta avopalveluiden kehittämisestä. Hakijalla on johtamiskokemusta, mutta kokemus on kertynyt joihinkin haastateltuihin verrattuna pienemmästä yksiköstä.

********** on suorittanut terveydenhuollon kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1998. Hän on suorittanut sairaanhoitajan tutkinnon Espoon terveydenhuolto oppilaitoksessa vuonna 1991. Lisäksi hän on suorittanut Lean –koulutuksen HUS:issa vuonna 2018, RAI –erityisasiantuntijakoulutuksen THL:ssä vuonna 2018 ja ammatillisen opettajan pätevyyskoulutuksen Hämeen amk:ssa vuonna 1997. Hakija on työskennellyt vanhuspalvelupäällikkönä Kauniaisissa 3.1.2011 alkaen. Hän on työskennellyt myös vs. sosiaali- ja terveysjohtajana Kauniaisissa, ikäihmisten palveluiden johtajana Kirkkonummella sekä apulaisosastonhoitajana Kirkkonummella ja tutkijana Stakesissa. Hakijan vahvuutena on kokemus ikääntyneiden palveluiden kokonaisuuden johtamisesta, mutta pienessä kunnassa.

********** on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 2009. Hän on suorittanut erikoissairaanhoitajan tutkinnon Forssa terveydenhuolto-oppilaitoksessa vuonna 1994 ja sairaanhoitajan tutkinnon Turun sairaanhoito-oppilaitoksessa vuonna 1986. Lisäksi hän on suorittanut keskijohdon valmennus koulutuksen vuonna 2010 ja Kehitä kustannustietoisuuttasi koulutuksen vuonna 2012. Hän on toiminut Helsingin kaupungilla Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen ylihoitajana, Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen vs. johtajana sekä Someron kaupungilla osastonhoitajana. Hakijalla on iäkkäiden palveluiden sisällön tuntemusta ja kokemusta avopalveluiden kehittämisestä. Hakijalla on johtamiskokemusta, mutta kokemus on kertynyt pienemmästä yksiköstä.

********** on suorittanut YAMK sosionomi tutkinnon Tampereen ammattikorkeakoulussa vuonna 2005. Hän on suorittanut Tampereen sosiaalialan oppilaitoksessa sosionomitutkinnon vuonna 2000 ja sairaanhoitajan tutkinnon Pieksämäen DIAKissa vuonna 2011 sekä apuhoitajan tutkinnon vuonna 1976. Hakija on työskennellyt eri esimiestehtävissä Hyvinkään kaupungilla 18.10.2010 alkaen. Hän on toiminut aikaisemmin Medivireellä kotihoidon ja palvelutalon päällikkönä, Forssan kaupungilla palvelukuskuksen johtajana sekä Helsingin kaupungilla kotihoidon ohjaajana. Hakijalla on iäkkäiden palveluiden sisällön tuntemusta ja kokemusta avopalveluiden kehittämisestä. Hakijan vahvuutena on johtamiskokemus vastaavan kokoisen organisaation esimiestehtävästä.

********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa 2005. Hän on suorittanut sairaanhoidon opettajan tutkinnon Helsingin sairaanhoito-oppilaitoksessa vuonna 1995. Lisäksi hän on suorittanut johtamistaidon erikoisammattitutkinnon Johtamistaidon opistossa vuonna 2002, työhyvinvoinnin asiantuntija koulutuksen Palmeniassa vuonna 2005 ja Palvelujen johtamisen ja markkinoimisen erikoisammattitutkinnon Helsingin kauppakorkeakoulussa vuonna 2007. Hakija on työskennellyt Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveystoimessa vanhuspalvelujen päällikkönä 1.1.2016 alkaen. Hän on työskennellyt myös Tampereen kaupungilla asumispalvelujen päällikkönä, Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksen koulutus ja kehittämispäällikkönä ja Helsingin kaupungilla eri tehtävissä. Hakijalla on iäkkäiden palveluiden sisällön tuntemusta ja kokemusta avopalveluiden kehittämisestä. Hakijan vahvuutena on johtamiskokemus vastaavan kokoisen organisaation esimiestehtävästä.

Mari Sairanen on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Turun yliopistossa vuonna 2009. Hän on suorittanut sisätauti-kirurgisen sairaanhoitajan tutkinnon Turun terveydenhuolto-oppilaitoksessa vuonna 1994 ja ylemmän korkeakoulututkinnon Kings College London –oppilaitoksessa vuonna 2007. Lisäksi hän on suorittanut Muutosagentti koulutuksen Itä-Suomen yliopistossa 2016, keskijohdon valmennuksen Aalto yliopistossa vuonna 2011 ja Teaching and assesing in clinical practice opinnot Lontoon Kingston Univercityssä vuonna 2000. Hakija on työskennellyt Myllypuron monipuolisessa palvelukeskuksessa ylihoitajana 28.12.2009 alkaen. Hän on työskennellyt myös Itäkeskuksen palvelutalon vs. johtajana ajalla 6.10.2014-3.2.2015 ja 11.4.2016 lähtien hän on työskennellyt Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen vs. johtajana. Roihuvuoren monipuoliseen palvelukeskukseen kuuluu lisäksi 30-paikkainen Roihuvuoren palvelutalo ja 124-paikkainen palvelutalo Rudolf. Hakijalla on iäkkäiden palveluiden sisällön tuntemusta ja kokemusta avopalveluiden kehittämisestä. Hakijan vahvuutena on johtamiskokemus organisaatioista, joissa on sekä kotona asumista tukevia palveluja ja asumispalveluja.

Kaikilla kärkihakijoilla on tehtävän hoitoon vaadittu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kielitaito, johtamiskokemus sekä alan vahva tuntemus

Ryhmähaastattelun perusteella yksilöhaastatteluun 11.10.2018 kutsuttiin ********** ja Mari Sairanen. Sekä ryhmähaastattelun että yksilöhaastattelun perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin haastatelluista ********** ja Mari Sairanen. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy.

Koulutuksen, työkokemuksen, haastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on terveystieteiden maisteri Mari Sairasella. Hänellä on vahva iäkkäiden palveluiden sisällön tuntemus sekä kokemus avopalveluiden kehittämisestä. Lisäksi hänellä on johtamiskokemusta vastaavan kokoisen organisaation esimiestehtävästä ja myös kokemusta johtajana toimimisesta muuttuvassa toimintaympäristössä sekä osaamisen johtamisesta valmentavalla ja tiimien itseohjautuvuuteen pohjautuvalla työotteella.

Lisätiedot

Merja Etholén-Rönnberg, idän palvelualueen johtaja, puhelin: 310 44450

merja.etholen-ronnberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo, työavain 7-1439-18

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Muut virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut

Idän palvelualueen johtaja

Työnantaja- ja työhyvinvointipalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566