Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

31.10.2018

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

47 §

Pohjoisen palvelualueen toimipisteiden tilapäiset toiminnan supistamiset jouluna 2018

HEL 2018-010373 T 06 00 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti pohjoisen palvelualueen tilapäisistä toiminnan supistamisista seuraavasti:

Palvelukeskus Syystie, Takaniitynkuja 3, 00780 Helsinki, pidetään auki supistetusti ajalla 27.12.2018-4.1.2019. Avoinna arkipäivisin klo 8.00 – 16.00.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston päätöksellään 16.11.2016 § 291 hyväksymän ja 13.6.2018 § 174 tarkistaman Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 4 § perusteella sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuuden johtaja vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrät ja päättää niiden tilapäisistä muutoksista sekä päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

Lisätiedot

Maria Sarkio, johtaja, puhelin: 310 24267

maria.sarkio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

 

Palvelualueen johtaja

 

Syystien mpk:n johtaja

 

Tukipalvelupäällikkö

 

Viestintäpäällikkö

 

Tilastopäällikkö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566