Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

25.09.2018

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

43 §

Päivätoiminta Liinan lyhytaikainen sulkeminen ajalla 22.11.2018-2.12.2018

HEL 2018-009699 T 05 04 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti, että Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen Päivätoiminta Liina, Kettutie 8 I, 00800 Helsinki, pidetään suljettuna ajalla 22.11.2018-2.12.2018 Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen muuton vuoksi. Toiminta jatkuu normaalisti 3.12.2018 alkaen osoitteessa Punahilkantie 16, 00820 Helsinki. Päivätoiminta Liinan henkilökunta huolehtii asiakkaidensa informoimisesta.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston päätöksellään 16.11.2016 (§ 291) hyväksymän ja 3.5.2017 (§ 206) tarkistaman Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2. kohdan perusteella sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista sekä vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrät ja päättää niiden tilapäisistä muutoksista.

Lisätiedot

Mari Sairanen, vs. johtaja, puhelin: 310 60700

mari.sairanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Tilastopalvelut

Tukipalvelut

Tilapalvelut

Viestintäpalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566