Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

20.08.2018

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

39 §

Yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinta

HEL 2018-004505 T 02 08 02 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti hyväksyä yksilöllisistä ortopedisistä apuvälineistä seuraavat tarjoukset.

1) Mekaaniset alaraajaproteesit
   1. Respecta Oy
   2. Össur Finland Oy
   3. HALTIJA Group Oy

2a) Ortopediset jalkineet - Valmiina saatavat ja puolivalmiit
  1. Suomen Ortotiikka ja Protetiikka Oy
  2. HALTIJA Group Oy
  3. Respecta Oy
  4. Meilahden ortopediatekniikka
  5. Soleus Oy

2b) Ortopediset jalkineet – Yksilöllisesti valmistetut
   1. Suomen Ortotiikka ja Protetiikka Oy
   2. Haltija Group Oy
   3. Respecta Oy

3) Yksilölliset tukipohjalliset
  1. HALTIJA Group Oy
  2. Suomen Ortotiikka ja Protetiikka Oy
  3. Meilahden ortopediatekniikka
  4. Respecta Oy
  5. Apuvälinetekniikka Rehatech Oy

4) Tukituotteet
   1. Mediteam Oy
   2. Terttu Lilja Oy
   3. HALTIJA Group Oy

5) Ortoosit
  1. Camp Scandinavia Oy
  2. HALTIJA Group Oy
  3. Respecta Oy
  4. Mediteam Oy
  5. KIR-FIX Oy

Päätös on tehty käydyn tarjouskilpailun perusteella ja palveluntuottajat on valittu edellä ilmoitetusti kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Valinta ja järjestys tehtiin tarjousten vertailutaulukon (liite 1) mukaisesti. Tarjouspyynnön 3. liitteessä on esitetty tuoteryhmäkohtaisesti tarjoajien enimmäismäärä, joista valinnat tehdään.

Päätös on ehdollinen sillä ehdolla, että kaikki valitut palveluntuottajat toimittavat rikosrekisteriotteensa ja muut vaadittavat lisäselvitykset ennen sopimusten allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut

Kilpailutuksen taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä hankinnan HEL 2018-004505 keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään (8.5.2018). Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset, päättämään sopimusten irtisanomisista tai purkamisista sekä päättämään mahdollisesta optiokaudesta.

Tarjouskilpailu

Yksilöllisten ortopedisten apuvälineiden hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu. Tarjouskilpailun perusteella syntyi puitejärjestely, jonka kaikki ehdot vahvistettiin. Tarjouskilpailu järjestettiin hankintalain (1397/2016) mukaisesti avoimella menettelyllä.

Hankinnan kohde oli jaettu kuuteen (6) osaan tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjouksen oli mahdollista jättää yhteen tai useampaan kuudesta (6) osasta:

Osa 1: Mekaaniset alaraajaproteesit
Osa 2a: Ortopediset jalkineet - Valmiina saatavat ja puolivalmiit
Osa 2b: Ortopediset jalkineet - Yksilöllisesti valmistetut
Osa 3: Yksilölliset tukipohjalliset
Osa 4: Tukituotteet
Osa 5: Ortoosit

Tarjousten jätön määräaikaan mennessä 19.6.2018 klo 23.59 saapui yhteensä 16 tarjousta.

Tarjouksensa jättivät:
Apuvälinetekniikka Rehatech Oy
Camp Scandinavia Oy
Erikoisjalkinesuunnittelu A. Hilpinen Oy
HALTIJA Group Oy
KIR-FIX Oy
Lymed Oy
Mediteam Oy
Meilahden ortopediatekniikka
Orthonova Oy
Ortto-kenkä Oy
Respecta Oy
Savonlinnan FysioKulma Oy
Soleus Oy
Suomen Ortotiikka ja Protetiikka Oy
Terttu Lilja Oy
Össur Finland Oy

Tarjoukset vertailtiin hankinnan osa-alueittain [kuusi (6) osaa].
Parhaan tarjouksen valintaperusteena oli kaikissa hankinnan osissa hinnaltaan edullisin tarjous. Tarjouspyynnössä ja palvelukuvauksessa asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset takaavat riittävän laatutason, eikä laadun osuutta ole tarpeen painottaa vertailussa erikseen.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu hankintalain 3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Edellä mainittua hankintalain periaatetta tulee noudattaa hankinnan kaikissa eri vaiheissa. Palveluntuottajien valinnat on tehtävä etukäteen asetettujen valintakriteerien mukaisesti eikä valintakriteereitä voida muuttaa tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.

Hankintatyöryhmä on tarkistanut saapuneiden tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden. Lymed Oy:n tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia, sillä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan osatarjoukset hankinnan kohderyhmien sisällä eivät ole sallittuja, kts. tarjouspyynnön liite 3. ohjeen kohdat 1, 2 ja 4. Ossür Finland Oy ei ole lisäselvityspyynnöstä huolimatta toimittanut tuoteryhmässä 5 vaadittavaa suomenkielistä käyttöohjetta. Erikoisjalkinesuunnittelu A. Hilpinen Oy ja Ortto kenkä Oy eivät täytä tuoteryhmissä 2A, 2B, 3. edellytettävää ammatillista pätevyysvaatimusta. Nämä tarjoukset hylätään. Muut saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusvaatimusten mukaisia.

Sopimus

Sopimuskausi on neljä vuotta, ja suunniteltu alkavaksi 1.10.2018. Sopimusta voidaan tilaajan niin päättäessä jatkaa yhdellä (1) optiovuodella. Tilaaja päättää optiokauden käyttämisestä viimeistään neljä (4) kuukautta ennen mahdollisen optiokauden alkamista.

Tilaajalla on oikeus siirtää sopimus sellaiselle kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi maakunnalle, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vuoksi kokonaan tai osittain.

Sosiaali- ja terveystoimialalla tai sillä organisaatiolla, esimerkiksi maakunnalla, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vuoksi kokonaan tai osittain, on oikeus sopimuskauden aikana irtisanoa sopimus kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi perusteltua.
Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu hankkimaan palveluntuottajalta tiettyä määrää palvelua, vaan hankkii palvelun Helsingissä esiintyvän tarpeen mukaisesti.

Lisätiedot

Tuomas Ikävalko, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 6639684

tuomas.ikavalko(a)hel.fi

Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 050 4025749

minna.salmi(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hankintapalvelut

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

 

Palveluntuottajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566