Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

27.02.2018

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

13 §

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden henkilöstötoimikunnan asettaminen

HEL 2017-010729 T 00 00 02

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti, kumoten aiemman päätöksensä 18.10.2017 § 21, asettaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuden henkilöstötoimikunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti seuraavasti:

Työnantajan edustajat

Varsinainen edustaja

Varaedustaja

sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja, puheenjohtaja

sijaisensa

arviointitoiminnan johtaja

sijaisensa

etelän palvelualueen johtaja

sijaisensa

idän palvelualueen johtaja

sijaisensa

lännen palvelualueen johtaja

sijaisensa

pohjoisen palvelualueen johtaja

sijaisensa

Helsingin sairaalan johtajalääkäri

sijaisensa

Stina Paldanius,vastaava suunnittelija,hallinnon edustaja

sijaisensa

 

Henkilöstön edustajat

Varsinainen edustaja

Varaedustaja

Paula Nuutinen, Super

Marja Parikka, Super

Niina Pahtela, JHL

Leena Isosalo, JHL

Kristina Kuula, JUKO

Outi Moilanen, JUKO

Mirja Pirskanen, JUKO

Riikka Lammila, JUKO

Minna Tanskanen, TEHY

Susanna Toropainen, TEHY

Sari Kuosku, JYTY

Helena Siltala, JYTY

 

Työsuojelun edustajat

Varsinainen edustaja

Varaedustaja

Eeva  Güldogan

Avoin

Anne Breilin

Avoin

Virpi Pajala

Auli Rantanen

Eila Keskinen

Jonny Stenforss

 

Henkilöstötoimikunnan puheenjohtajana toimii sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja ja varapuheenjohtajana henkilöstön edustajien keskuudestaan valitsema Minna Tanskanen.

Henkilöstötoimikunnan sihteerinä toimii hallintopalvelujen toimistopalveluista toimistosihteeri Tanja Ehanto tai hänen sijaisensa.

Kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita tarvittaessa.

Lisätiedot

Iris Kalliokoski, hallintosihteeri, puhelin: 310 42618

iris.kalliokoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Henkilöstötoimikuntaan nimetyt

Pääluottamusmiehet

Työsuojelupäällikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566