Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

22.12.2017

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

41 §

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuden palvelujen päälliköiden sijaisten määrääminen

HEL 2017-007092 T 00 01 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuden johtaja päätti, muuttaen päätöstään 16.6.2017 § 3, että sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuden palvelujen päälliköiden sijaisina toimivat 1.1.2018 alkaen alla luetellussa järjestyksessä:

Selvitys, arviointi ja sijoitus -palvelun arviointitoiminnan johtajan osalta

- arviointipäällikkö, HelppiSeniorin yhteiset palvelut
- ostopalvelupäällikkö, SAS-palvelun keskitetyt, ostopalvelut

jos sijaisena toimii työsuhteinen henkilö, viranhaltijatehtävissä sijaisena toimii:

- ostopalvelupäällikkö, SAS-palvelun keskitetyt, ostopalvelut

Etelän palvelualueen johtajan osalta

- johtaja, Kivelän monipuolinen palvelukeskus
- johtaja, Kampin palvelukeskus
- johtaja, Kinaporin monipuolinen palvelukeskus
- johtaja, Koskelan monipuolinen palvelukeskus

Idän palvelualueen johtajan osalta

- johtaja, Myllypuron monipuolinen palvelukeskus
- johtaja, Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus
- kotihoitopäällikkö, itäinen kotihoitoyksikkö
- johtaja, Itäkeskuksen palvelutalo

Lännen palvelualueen johtajan osalta

- johtaja, Riistavuoden monipuolinen palvelukeskus
- kotihoitopäällikkö, lounainen kotihoitoyksikkö
- kotihoitopäällikkö, läntinen kotihoitoyksikkö
- aluepäällikkö, gerontologinen sosiaalityö

Pohjoisen palvelualueen johtajan osalta

- kotihoitopäällikkö, pohjoinen kotihoitoyksikkö
- johtaja, Syystien monipuolinen palvelukeskus
- kotihoitopäällikkö, koillinen kotihoitoyksikkö
- johtaja, Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus

Helsingin sairaalan johtajalääkärin osalta

- ylilääkäri, kehittämistehtävät
- ylilääkäri, Suursuon sairaala
- ylilääkäri, Malmin sairaala
- ylilääkäri, Laakson sairaala

Lisäksi sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuden johtaja päätti todeta, että edellä mainittujen yksiköiden päälliköiden ollessa estyneinä, palvelun päällikön sijaisena toimii sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen palvelukokonaisuuden johtajan määräämä henkilö.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimen toimintasäännön 2.7. luvun mukaan palvelukokonaisuuksien johtajat päättävät palvelujen päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä ja hallintojohtaja päättää hallinnon palvelujen päälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Lisätiedot

Iris Kalliokoski, hallintosihteeri, puhelin: 310 42618

iris.kalliokoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Palvelujen päälliköt

Sijaisiksi määrätyt

Palvelujen päälliköiden sihteerit

Taloushallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566