Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

05.12.2017

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

36 §

Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen päivätoiminnan aukiolo 1.1.2018 alkaen

HEL 2017-012894 T 05 04 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti, että etelän palvelualueen Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen päivätoimintayksiköiden, Päivänsäde ja Solstrålen, aukioloajat muuttuvat 1.1.2018 alkaen siten, että lauantain toiminta lakkaa. Päivätoiminnat ovat olleet tähän asti avoinna maanantaista lauantaihin. Muutoksen syynä on muuttunut asiakastarve.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston päätöksellään 16.11.2016 (§ 291) ja 3.5.2017 (§ 206) tarkistaman Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2 kohdan perusteella palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

Lisätiedot

Helena Venetvaara-Nurmi, johtaja, puhelin: 310 44069

helena.venetvaara-nurmi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Kivelän johtaja

Taloushallintopalvelu

Yksikön toimistosihteeri

Tilapalvelut

Tukipalvelut

Viestintäpalvelut

Tilastopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566