Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

05.12.2017

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

35 §

Lääkäripalvelujen hankinta yksityisessä tehostetussa palveluasumisessa asuville Helsingissä

HEL 2017-008587 T 02 08 02 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella valita seuraavat palveluntarjoajat lääkäripalvelujen palveluntuottajiksi yksityisessä tehostetussa palveluasumisessa asuville Helsingissä alla esitetyssä ensisijaisuusjärjestyksessä:

1.      Esperi Lääkäripalvelut Oy
2.      piika & sisar oy

Päätös on ehdollinen kunnes kaikki pyydetyt selvitykset on esitetty ja hyväksytty.

Hankinnan sitoumukseton, arvonlisäveroton arvo perussopimuskaudella on noin 4,2 miljoonaa euroa.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan lääkäripalvelujen hankinta yksityisessä tehostetussa palveluasumisessa asuville Helsingissä. Asukkaita on noin 2000.

Hankintamenettely

Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan 12.9.2017 § 238 päättänyt lääkäripalvelujen järjestämistä yksityisessä tehostetussa palveluasumisessa Helsingissa koskevan kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttanut sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella  tehtävät sopimukset, päättämään sopimusten option hyväksymisestä ja päättämään sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta.

Tarjouskilpailu toteutettiin hankintalain (1397/2016) mukaisesti avoimella menettelyllä. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala julkaisi 19.9.2017 hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön HEL 2017–008587 sähköisessä HILMA - ilmoituskanavassa.

Määräaikaan 12.10.2017 klo 12:00 mennessä tarjouksen jätti seitsemän (7) palveluntuottajaa:

Doctagon Oy  
Attendo Terveyspalvelut Oy       
Esperi Lääkäripalvelut Oy
Kaunialan Sairaala Oy    
Mehiläinen Terveyspalvelut      
Coronaria Hoitoketju Oy
piika & sisar oy

Tarjoajan soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Kaikki tarjoukset täyttivät soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Parhaan tarjouksen valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on hinnaltaan halvin. Tarjouspyynnössä ja palvelukuvauksessa asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset takaavat palvelun riittävän laatutason, eikä laadun osuutta ollut tarpeen painottaa vertailussa erikseen.

Hintavertailu tehtiin asukkaan asumisvuorokauden hinnan perusteella (alv 0 %).

Edullisimman tarjouksen (suurin pistemäärä) tehnyt tarjoaja saa, niin tarjotessaan, hoitaakseen 65 % asukkaista. Jos edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan ilmoittama kapasiteetti ei riitä sijoituksensa mukaisen määrän hoitamiseksi, niin ylimenevä osuus menee toiseksi tulleelle, mikäli sen tarjous kattaa jäljelle jäävän määrän asukkaita. Jos kaksi tarjoajaa saa saman pistemäärän (tarjottu hinta on sama), niiden järjestys ratkaistaan arpomalla.

Esperi Lääkäripalvelut Oy teki edullisimman tarjouksen 1000 asukkaalle. Mehiläinen Terveyspalvelut Oy ja piika & sisar oy tekivät molemmat toiseksi edullisimmat tarjoukset 2000 asukkaalle.

Suoritetun arvonnan jälkeen piika & sisar oy valittiin toiseksi palveluntuottajaksi 1000 asukkaalle. Esperi Lääkäripalvelu Oy:n ja piika & sisar oy:n tarjoukset kattavat palvelun tarpeen yhteensä 2000 asukkaalle.

Sopimuskausi

Suunniteltu perussopimuskausi on 2.5.2018–2.1.2021.

Hankintaan sisältyy enintään yhden (1) vuoden optiokausi. Optiokauden käyttöönotosta päättää tilaaja erikseen viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä.

Lisäksi sosiaali- ja terveystoimiala varaa oikeuden irtisanoa sopimuksen kesken sopimuskauden, mikäli se on uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismallin vuoksi välttämätöntä.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu hankkimaan palveluntuottajalta tietty määrää palvelua, vaan hankkii palvelun Helsingissä esiintyvän tarpeen mukaisesti.

Osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta kun hankinnasta solmitaan erillinen hankintasopimus.

Lisätiedot

Ninna Katajainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 43241

ninna.katajainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)

2

palvelukuvaus

3

tarjouspyyntö

4

sopimusluonnos

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankintapalvelut

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566