Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

30.11.2017

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

34 §

Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus, johtajan virka, työavain 7-538-17

HEL 2017-010121 T 01 01 01 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti ottaa koulutuksen ja kokemuksen sekä haastattelussa ja henkilöarviossa osoitetun sopivuuden perusteella terveystieteiden maisteri Tarja Sainion Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen johtajan virkaan (vakanssinumero 042126, toimintayksikkö 397580, työpiste 100000) 1.1.2018 lukien 4581,75 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin. Koeaika on kuusi kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes Tarja Sainion terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen johtajan virka tuli avoimeksi 31.10.2017 viranhaltijan jäätyä eläkkeelle.

Viran täyttämiseen on saatu kaupunginjohtajan täyttölupa 24.5.2017.

Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen johtajan virka (vakanssinumero 042126) on ollut julkisesti haettavana 25.8.2017-18.9.2017 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. Lisäksi viranhausta tiedotettiin Helsingin Sanomissa 3.9.2017.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 11.5.2017 § 13 mukaan, yksikön päällikön ottaa virkaan palvelukokonaisuuden johtaja.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta johtamistehtävästä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa iäkkäiden palvelujen sisällön tuntemusta, kokemusta ja innostusta avopalvelujen kehittämisestä yhdessä alueen toimijoiden kanssa sekä johtamiskokemusta. Strategisessa johtamisessa korostuu asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä sekä osaamisen johtaminen.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 41 hakijaa, joista 34 täytti kelpoisuusehdot. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakemusten perusteella kutsuttiin yksilöhaastatteluun seitsemän hakijaa: Tarja Sainio, ********** Haastattelun suorittivat sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi, vs. pohjoisen palvelualueen johtaja Eeva Sandelin sekä rekrytointikonsultti Anu Halla.

Yksilöhaastattelun perusteella henkilöarviointiin lähetettiin kolme hakijaa:

Tarja Sainio on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Lisäksi hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. Hän on työskennellyt Nurmijärven kunnassa terveys- ja vanhuspalveluiden päällikkönä ja avoterveydenhuollon päällikkönä ja osastonjohtajana sekä lisäksi Riihimäen kuntayhtymässä laitoshoidon ylihoitajana.

********** on koulutukseltaan sisätauti-kirurginen sairaanhoitaja ja terveydenhuollon maisteri. Lisäksi hänellä on valmisteilla terveystieteiden tohtoriopinnot, ja hän on suorittanut ROHTO-perusterveydenhuollon kehittäjä -koulutuksen ja RAI-asiantuntijakoulutuksen. Hän on työskennellyt Kauniaisten kaupungissa vanhuspalvelupäällikkönä ja sosiaali- ja terveysjohtajan sijaisena lyhyen ajan, Kirkkonummen kunnassa ikäihmisten palveluiden johtajana ja apulaisosastonhoitajana, sekä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen/Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tutkijana.

********** on koulutukseltaan sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja, terveydenhuollon maisteri ja filosofian tohtori. Lisäksi hän on suorittanut esimiesvalmennuksen ja PHQ3-laatukoulutuksen. Hän on työskennellyt Helsingin kaupungissa monipuolisen palvelukeskuksen johtajana, ja kuntoutuksen ylihoitajana, Kauniaisten kaupungissa koti- ja laitoshoidon tulosaluepäällikkönä, Padasjoen kunnassa avo- ja tuetun hoidon tulosaluejohtajana sekä Reumasäätiön sairaalassa ylihoitajana.

Kaikilla kolmella kärkihakijalla on tehtävässä vaadittu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kielitaito, johtamiskokemus sekä alan vahva tuntemus.

Hakemuksen, työkokemuksen, haastattelun ja henkilöarvioinnin perusteella tehdyssä kokonaisarvioinnissa Tarja Sainio osoitti Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen johtajan tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia kaikilla vaadittavilla osa-alueilla. Hänellä on monipuolinen kokemus esimies- ja johtamistehtävistä kuntasektorilla sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä laaja yhteistyöverkosto, mikä tukee tehtävän hoitamista. Hän on myös mukana Keski-Uudenmaan kuntien ikääntyneiden palvelujen suunnitteluryhmässä, missä kehitetään ikääntyneiden palveluja tulevaisuuden tarpeisiin.

Lisätiedot

Eeva Helena Sandelin, vs. pohjoisen palvelualueen johtaja, puhelin: 310 42660

eeva.sandelin(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo, työavain 7-538-17

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Viran muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Pohjoisen palvelualueen johtaja

Taloushallintopalvelu

Henkilöstöasiantuntija

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566