Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

27.11.2017

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

28 §

Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2017-010751

HEL 2017-010751 T 13 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Meaningful relations — Patient and family carer encountering death at home (MeRela), 2017 — 2021" (akateeminen tutkimushanke). Tutkimushankkeen yhteyshenkilö sosiaali- ja terveystoimessa on kotihoitopäällikkö Sanna Numminen.

Päätöksen perustelut

Tutkimussuunnitelma sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen tutkimuksesta. 

Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunta on sille toimitetun aineiston perusteella todennut, että suunniteltu tutkimus on tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamien ohjeiden mukainen ja eettisesti hyväksyttävä.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Tutkimuksen valmistuttua toimitetaan tutkimusraportti tai sähköinen osoite, josta se on luettavissa, sosiaali- ja terveystoimen käyttöön (osoite Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki).

Lisätiedot

Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 21 k.)

4

eettiinen ennakkoarviointilausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566