Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

10.10.2017

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

20 §

Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2017-010895

HEL 2017-010895 T 13 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Vanhusten päivätoiminnan asiakkuuden ja toimintakyvyn määrittyminen moniammatillisessa dialogissa" (sosiaalityön käytäntötutkimus). Tutkimuksen yhteyshenkilönä sosiaali- ja terveystoimialalla on palvelupäällikkö Maija Hyttinen.

Päätöksen perustelut ja ehdot

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten päivätoiminnan asiakkuus ja toimintakyky määrittyvät moniammatillisessa dialogissa. Tutkimusaineisto kerätään ryhmähaastattelujen avulla eri palvelualueilla työskenteleviltä, vapaaehtoisen suostumuksensa antaneilta vanhustyön ammattilaisilta. Tutkimustuloksia hyödynnetään päivätoiminnan kehittämistyössä Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla. Tutkimusaineisto hävitetään tutkimuksen valmistumisen jälkeen.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä ja työyksikköjä.

Tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki, sähköposti: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Lisätiedot

Anne Kuvaja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 43444

anne.kuvaja(a)hel.fi

Liitteet

1

Tutkimuslupahakemus 2.10.2017

2

Tutkimussuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakijat

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566