Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

18.08.2017

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

14 §

Suomenkielisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakaspalveluostojen hankinta, H040-17

HEL 2017-002687 T 02 08 02 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti käydyn tarjouskilpailun perusteella valita Koti-Medi Oy:n suomenkielisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakaspalveluostojen tuottajaksi.

Hankinnan sitoumukseton, arvonlisäveroton arvo perussopimuskaudella on noin 1 125 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena on Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveystoimialan suomenkielisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakaspalveluostojen hankinta.

Hankintamenettely

Sosiaali-ja terveyslautakunta on kokouksessaan 8/16.05.2017 päättänyt suomenkielisen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kilpailutuksen keskeiset periaatteet ja ehdot sekä oikeuttanut sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston osastopäällikön tekemään hankinnasta päätöksen, allekirjoittamaan hankintapäätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättämään mahdollisesta optiokauden käyttöönotosta.

Tarjouskilpailu toteutettiin avoimella menettelyllä. Helsingin kaupungin hankintakeskus julkaisi 24.05.2017 hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön H040-17 HEL2017-002687 sähköisessä ilmoituskanavassa.

Määräaikaan 29.06.2017 mennessä tarjouksen jättivät:
Betesda-säätiö
Debora Oy
Invalidiliiton Asumispalvelut Oy
Koti-Medi Oy 
Kotihoito Päiväkumpu Oy
Kotipalvelu Mehiläinen Oy
Med Group
Piika & sisar Oy
Posti Kotipalvelut Oy
Sortso Osuuskunta
Stella Kotipalvelut Oy

Hankinnan kohteita ovat:
1. Idän alue
2. Pohjoisen alue
3. Etelän alue
5. Lännen alue

Parhaan tarjouksen valintaperusteena oli kaikissa hankinnan kohteissa kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on hinnaltaan halvin. Tarjouspyynnössä ja palvelukuvauksessa asetetut laadulliset vähimmäisvaatimukset takaavat palvelun riittävän laatutason, eikä laadun osuutta ollut tarpeen painottaa vertailussa erikseen.

Hintavertailu tehtiin kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tuntihinnan (tuntihinta arkipäivisin ma-pe klo 7-18) yhteenlasketulla summalla, jossa kotipalvelun hintaa oli painotettu 30 % ja kotisairaanhoidon hintaa 70 %. Painotus muodostui kotisairaanhoidon suuremmasta tarpeesta.

Tarjouspyynnössä oli kuvattu, että puitejärjestelyyn valitaan kohteittain yksi palveluntuottaja ja että palveluntuottaja voi olla myös sama kaikissa kohteissa.

Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen

Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön kohdan 6 mukaiset Kelpoisuus-ja vähimmäisvaatimukset sekä olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Sopimuskausi

Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.10.2017 ja päättyy 30.9.2020.
Hankintaan sisältyy enintään yhden (1) vuoden optiokausi. Optiokauden käyttöönotosta päättää tilaaja viimeistään kolme (3) kuukautta ennen perussopimuskauden päättymistä.

Sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen.

Sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin.

Lisätiedot

Anne Brax, palvelupäällikkö, puhelin: 09 31031761

anne.brax(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom )

2

Tarjouspyynto

3

Palvelukuvaus suomenkielinen kotihoito

4

Sopimusluonnos suomenkielinen kotihoito

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Hankintapalvelut

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566