Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

27.06.2017

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

7 §

Tutkimusluvan täydentäminen HEL 2017-003358

HEL 2017-003358 T 13 02 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti myöntää tutkimusluvan tutkijoille ********** Tutkimuslupa koskee ********** tutkimuslupaa "Hoitajien palliatiivisen hoidon koulutuksen vaikuttavuus tehostetun palveluasumisyksikön ikääntyneiden asukkaiden sairaaloiden käyttöön ja elämänlaatuun" (väitöskirja, kehittämistutkimus). Tutkimukselle on myönnetty tutkimuslupa 5.4.2017, jossa mainitut ehdot koskevat myös tätä tutkimuslupaa. Tutkimustyön yhteyshenkilö sosiaali- ja terveysvirastossa on ylilääkäri Harriet Finne-Soveri.

Tutkimusta varten tutkijoille myönnetään erilliset katseluoikeudet Helsingin sähköisiin potilastietojärjestelmiin TerveysEffica ja sosiaalitoimen Pegasos. Saatuaan tutkimusluvan tutkijat lähettävät hakemuslomakkeet (Käyttöoikeus ja vaitiolositoumus TerveysEffica ja sosiaalitoimen Pegasos asiakas- ja potilastietojärjestelmiin) Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen käyttäjätunnusten antamista varten.

Päätöksen perustelut

Edellä mainittu tutkijat osallistuvat tutkimuksen toteuttamiseen.

Lisätiedot

Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566