Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

22.06.2017

 

 

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja

 

 

 

 

6 §

Palvelualueiden ylilääkärin viran täyttämättä jättäminen, työavain 45-428-17

HEL 2017-007382 T 01 01 01 01

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja päätti jättää palvelualueiden ylilääkärin viran täyttämättä.

Päätöksen perustelut

Ylilääkärin virka tuli avoimeksi 1.1.2017 viranhaltijan jäätyä eläkkeelle.

Ylilääkärin viran täyttämiseen on saatu kaupunginjohtajan täyttölupa 16.11.2016.

Ylilääkärin virka (vakanssinumero 019393) on ollut julkisesti haettavana 21.4. - 8.5.2016 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ja kuntarekry.fi-palvelun lisäksi Suomen Lääkärilehdessä 21.4.2017.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan 11.5.2017 tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 13 § mukaan palvelualueiden ylilääkärin virkaan ottaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja.

Ylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994), erikoislääkärin pätevyys ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtamistehtävissä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä geriatriseen työhön, lääketieteellisen hoidon kehittämiseen kotihoidossa sekä hyviä neuvottelu- ja viestintätaitoja.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 5 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli kolmella hakijalla. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

********** haastattelivat 16.5.2017 johtajalääkäri Kristina Backlund ja va. ylilääkäri Harriet Finne-Soveri. Hakijoita ********** ja ********** haastattelivat 19.5.2017 johtajalääkäri Kristina Backlund, va. ylilääkäri Harriet Finne-Soveri sekä apulaisylilääkärit Kristiina Lallukka ja Sanna Liitsola.

Hakija ********** veti haastattelun jälkeen hakemuksensa takaisin.

********** on anestesiologian erikoislääkäri. Hänellä on sekä palliatiivisen hoidon että kivunhoidon että lääkärikouluttajan erityispätevyydet. Hän toimii sekä anestesiologian että palliatiivisen lääketieteen dosenttina. Hän on toiminut 9 vuotta HYKS:ssä osastonylilääkärinä, jonka jälkeen puoli vuotta Uppsalassa ylilääkärinä Palliativt Centrum:ssa sekä puoli vuotta Helsingin kotisairaalassa apulaisylilääkärinä. Vuonna 2016 hän on aloittanut Kaunialan sairaalan ylilääkärinä.

********** on yleislääketieteen erikoislääkäri. Hän on vuonna 2015 saanut Lääkäriliiton erikoislääkärin johtamispätevyyden. Hän on 10 vuotta toiminut Helsingissä terveyskeskuslääkärinä, jossa työnkuvaan on vuosina 2002-2003 kuulunut kotisairaanhoidon lääkärintyö. Hän on vuosina 2012-2014 toiminut yhteensä vuosi ja seitsemän kuukautta ylilääkärin sijaisena Haagan ja Herttoniemen terveysasemilla. Vuosina 2014-2016 hän on toiminut Espoon sairaalassa apulaisylilääkärinä osallistuen uuden sairaalan suunnitteluun. Samassa yhteydessä hän on osallistunut Espoon kotihoidon integraatioon vanhusten palveluihin. Vuonna 2016 hän on siirtynyt Doctagonin palvelukseen toimien perehdyttäjänä.

Työkokemuksen ja haastattelujen perusteella kummallakaan hakijalla ei ole riittäviä edellytyksiä menestyksellisesti hoitaa palvelualueiden ylilääkärin tehtävää. Tehtävä jätetään täyttämättä vakituisesti ja virka tulee uudelleen hakuun myöhemmin.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Lisätiedot

Kristina Backlund, kaupunginsairaalan johtajalääkäri, puhelin: 050 3666781

kristina.backlund(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo, työavain 45-428-17

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginsairaala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566