Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Helsingin sairaala

10.06.2022

 

 

 

 

Johtajalääkäri

 

 

 

 

9 §

Tutkimuslupa tutkimukseen "Toimintaterapeutti vauvaperheiden tukena - Toimintaterapian ammatillisen osaamisen hyödyntäminen vauvaperheiden parissa"

HEL 2022-007636 T 13 02 01

Päätös

Johtajalääkäri myönsi tutkimusluvan ********** ym. tutkimuslupahakemukselle " Toimintaterapeutti vauvaperheiden tukena - Toimintaterapian ammatillisen osaamisen hyödyntäminen vauvaperheiden parissa" (amk-opinnäytetyö). Yhteyshenkilö on johtava toimintaterapeutti ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2022 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain (1050/2018) sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali- ja terveystoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa ja jäsentää tietoa toimintaterapeuttien ammatillisen osaamisen hyödyntämisestä työskenneltäessä vauvaperheiden kanssa. Työn tarkoituksena on kuvailla toimintaterapeuttien työnkuvaa, roolia ja ammatillista osaamista, kun asiakkaana on vauvaperhe

Tiedonantajiksi hyväksytään laillistettuja toimintaterapeutteja, jotka työskentelevät vauvaperheiden parissa. Rekrytointi tapahtuu yhteyshenkilön kanssa sovitulla tavalla ja osallistuminen perustuu henkilökohtaiseen suostumukseen. Aineisto kerätään etäyhteydellä tapahtuvalla teemahaastattelulla. Haastattelu tallennetaan ja litteroidaan. Aineisto analysoidaan sisällönanalyysin menetelmin. Aineistoa säilytetään sekä käsitellään tietoturvallisesti tutkimusryhmän toimesta, tutkimussuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistuttua.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää johtajalääkäri (Helsingin sairaalaa koskevat tutkimukset).

Lisätiedot

Mari Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46595

mari.riila(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566