Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Helsingin sairaala

24.01.2022

 

 

 

 

Johtajalääkäri

 

 

 

 

2 §

Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, Helsingin kotisairaala, Työavain SOTE-03-1649-21

HEL 2021-014996 T 01 01 01 01

Päätös

Helsingin sairaalan johtajalääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääketieteen lisensiaatti ********** kotisairaalan terveyskeskuslääkärin virkaan (vakanssinumero 043621, Sairaala-, kuntoutus- ja hoiva, Helsingin sairaala, työpiste kotisairaala) 01.02.2022 lukien 5144,36 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseteta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu ja virkaan otetulta saadaan selvitys tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojasta. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Kotisairaalan terveyskeskuslääkärin virka on ollut aiemmin täyttämättä.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan kotisairaalan terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa Helsingin sairaalan johtajalääkäri.

Kotisairaalan lääkärin tehtävänä on potilaiden hoito osana moniammatillista tiimiä sekä osallistuminen kotisairaalan toiminnan kehittämiseen. Potilastyön oleellisena osana ovat potilaiden luo tehtävät kotikäynnit, joista valtaosassa liittyy palliatiivisten ja saattohoitopotilaiden hoitoon. Myös akuuttien, pääasiassa infektiopotilaiden hoito ja hoidon suunnittelu kuuluvat työnkuvaan. Työssä kotisairaalassa vaaditaan joustavuutta muuttuviin tilanteisiin sekä valmiutta liikkuvaan työhön.

Kotisairaalan terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Eduksi luettiin kiinnostus palliatiiviseen hoitoon sekä aiempi kokemus palliatiivisten potilaiden hoidosta.

Kotisairaalan terveyskeskuslääkärin virka (vakanssinumero 043621) on ollut julkisesti haettavana 01.11. – 30.11.2021 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa

Määräajassa hakemuksen jätti 1 hakija. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä.

Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 13.12.2021 yksi hakija: lääketieteen lisensiaatti **********

Haastattelun suoritti ylilääkäri **********

********** on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2012. Hän on toiminut **********

Haastattelussa ********** esitti kotisairaalan toimintaa koskevia rakentavia kehittämisideoita sekä kiinnostusta vastuutehtävien ottoon ja toiminnan pitkäjänteiseen rakentamiseen. Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on edellytykset kotisairaalan terveyskeskuslääkärin viran tehtävien hoitamiseen Helsingin kotisairaalassa.

Lisätiedot

Taina Toivanen, ylilääkäri, puhelin: 310 75616

taina.a.toivanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Taloushallintopalvelu

 

Henkilöstöasiantuntija

 

Toiminta

 

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu

Henkilöstöasiantuntija

Toiminta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566