Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Helsingin sairaala

22.05.2018

 

 

 

 

Johtajalääkäri

 

 

 

 

11 §

Päätös tutkimuslupahakemuksesta HEL 2018-004031

HEL 2018-004031 T 13 02 01

Päätös

Helsingin sairaalan johtajalääkäri päätti myöntää tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle "Moduuliharjoitteluvideo Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille" (amk opinnäytetyö). Opinnäytetyön yhteyshenkilö sosiaali- ja terveystoimessa on osastonhoitaja Leena Eklund. Tutkimuslupa on voimassa 31.5.2019 saakka.

Päätöksen perustelut

Tarkoituksena on tehdä Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille esittelyvideo moduuliharjoittelusta. Videolla esitellään, mitä moduuliharjoittelu käytännössä tarkoittaa ja tuodaan esiin opiskelijoiden kokemuksia sekä vastaavasti opettajan näkökulmaa. Videon avulla moduuliharjoittelua halutaan tuoda nykyistä näkyvämmäksi harjoittelumuodoksi. Videota varten haastatellaan Diakonia ammattikorkeakoulun moduuliharjoittelusta vastaavaa opettajaa sekä koulun oppilaita. Myös työelämän edustajia haastatellaan. Jokaiselta haastateltavalta pyydetään erikseen kirjallinen suostumus osallistumiseen. Valmis materiaali tulee Diakonia ammattikorkeakoulun käyttöön ja mahdollisesti heidän kotisivuilleen.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Tutkimuksen valmistuttua toimitetaan tutkimusraportti tai sähköinen osoite, josta se on luettavissa, sosiaali- ja terveystoimen käyttöön (osoite Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki).

Lisätiedot

Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi

Liitteet

1

Tutkimuslupahakemus, moduuliharjoitteluvideo Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille

2

Moduuluharjoittelun markkinointisuunnitelma, moduuliharjoitteluvideo Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille

3

Diakonia-ammattikorkeakoulun päätös tutkimusluvasta, moduuliharjoitteluvideo Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille

4

Täydennys tutkimuslupahakemukseen, rekisteriseloste, moduuliharjoitteluvideo Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566