Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Helsingin sairaala

16.04.2018

 

 

 

 

Johtajalääkäri

 

 

 

 

6 §

Päätös tutkimuslupahakemuksesta

HEL 2018-002968 T 13 02 01

Päätös

Helsingin sairaalan johtajalääkäri päätti myöntää tutkimusluvan ********** "Opiskelijayhteistyöprojekti Suursuon sairaalassa" (opintojaksoyhteistyö). Opintojaksoyhteistyön yhteyshenkilö sosiaali- ja terveystoimessa on ylihoitaja Saija-Riitta Eskola-Manneri.

Päätöksen perustelut

Yhteistyöprojektin päämääräksi on asetettu potilas- ja omaissuhteessa tapahtuvan vuorovaikutuksen laadun parantuminen. Toiseksi vuorovaikutukseen kohdentuvan kehittämistyön toivotaan rakentavan sairaalan imagoa myönteiseen suuntaan. Projekti tuottaa potilas- ja työntekijäymmärrystä koskien haasteellisia vuorovaikutustilanteita sairaalassa. Ns. haasteellisiksi tunnistettuihin vuorovaikutustilanteisiin kehitetään ratkaisuita ja toimintamalleja yhdessä opiskelijoiden ja sairaalan hoitohenkilökunnan kanssa. Kehittämisehdotukset tullaan kuvaamaan opiskelijoiden tuottamina videoina.

Tutkimussuunnitelma sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen tutkimuksesta.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Tutkimuksen valmistuttua toimitetaan tutkimusraportti tai sähköinen osoite, josta se on luettavissa, sosiaali- ja terveystoimen käyttöön (osoite Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki).

Lisätiedot

Helena Soini, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46933

helena.soini(a)hel.fi

Liitteet

1

Tutkimuslupahakemus, vuorovaikutuksen laadun parantaminen

2

Laurea ammattikorkeakoulu, projektisuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566