Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Helsingin sairaala

04.07.2022

 

Kuntoutussuunnittelu ja apuvälineet

 

 

Johtava kuntoutussuunnittelija

 

 

 

 

7 §

Päätös lymfaterapian palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä

HEL 2022-000051 T 06 00 00

Päätös

Helsingin sairaalan johtava kuntoutussuunnittelija päätti hyväksyä

**********

lymfaterapian  palvelusetelituottajaksi. 

Päätöksen perustelut

**********

täyttää lymfaterapian palvelusetelituottajalle asetetut ehdot.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on 20.11.2018 (§ 305) hyväksynyt palvelusetelitoiminnan yhdeksi lymfaterapian järjestämistavaksi ja on päättänyt palvelustelin arvot.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti 4.12.2018 § 171, että Helsingin sairaalan johtava kuntoutussuunnittelija tai hänen sijaisensa voivat hyväksyä  lymfaterapian palvelusetelituottajat tai perua hyväksynnän.

Lisätiedot

Eva Englund, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970

eva.englund(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566