Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Helsingin sairaala

08.04.2019

 

Kuntoutussuunnittelu ja apuvälineet

 

 

Johtava kuntoutussuunnittelija

 

 

 

 

83 §

Päätös fysioterapian palvelusetelituottajan hyväksymisestä

HEL 2019-003341 T 06 00 00

Päätös

Helsingin sairaalan johtava kuntoutussuunnittelija päätti hyväksyä Terapiakeskus Onni Oy:n fysioterapian palvelusetelituottajaksi.

Päätöksen perustelut

Terapiakeskus Onni Oy täyttää fysioterapian palvelusetelituottajalle asetetut ehdot.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on 20.11.2018 (§ 304) hyväksynyt palvelusetelitoiminnan yhdeksi fysioterapian järjestämistavaksi ja on päättänyt palvelustelin arvot.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja päätti 5.12.2018 (§ 174), että Helsingin sairaalan johtava kuntoutussuunnittelija tai hänen sijaisensa voivat hyväksyä fysioterapian palvelusetelituottajat tai peruuttaa hyväksynnän.

Lisätiedot

Minna Salmi, johtava kuntoutussuunnittelija, puhelin: 310 50970

minna.salmi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntuottaja

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566