Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Pohjoisen palvelualue

27.01.2022

 

Koillinen kotihoitoyksikkö

 

 

Kotihoitopäällikkö

 

 

 

 

2 §

Sijaisten määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla pohjoisen palvelualueen, koillisen kotihoitoyksikön kotihoidon esihenkilöille 1.2.2022 alkaen

HEL 2022-000535 T 00 01 00

Päätös

A Kotihoitopäällikkö päätti, että

Suutarila 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

- Sairaanhoitaja (vakanssinumero 038685), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija

- Jakomäki 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026793)

Puistola 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

- Sairaanhoitaja (vakanssinumero 038622), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija

- Suutarila 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026785)

Jakomäki 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

- Sairaanhoitaja (vakanssinumero 021439), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija

- Suutarila 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026785)

Pukinmäki 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

- Sairaanhoitaja (vakanssinumero 019791), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija

- Pihlajamäki 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026788)

Pihlajamäki 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

- Pukinmäki 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026783)

- Viikki 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 027598

Viikki 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

- Sairaanhoitaja (vakanssinumero 038560), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija

- Viikki 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 027598)

Viikki 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

- Sairaanhoitaja (vakanssinumero 019851), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija

- Viikki 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 042485)

B Samalla kotihoitopäällikkö päätti, että Pohjois-koillisen resurssipoolin kotihoidon esihenkilön (työsuhteinen) sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä

- Sairaanhoitaja (vakanssinumero 022431)

- Jakomäki 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026793)

Samalla kotihoitopäällikkö totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä kotihoidon esihenkilön sijaisena toimii kotihoitopäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 1.2.2022 alkaen toistaiseksi ja korvaa päättäjän 25.11.2021 tekemän lomakepäätöksen.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7. luvun mukaan työyksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa yksikön päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Lisätiedot

Eeva Sandelin, kotihoitopäällikkö, puhelin: 310 41202

eeva.sandelin(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kotihoidon esihenkilöt

Sairaanhoitaja sijaiset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566