Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Pohjoisen palvelualue

29.09.2022

 

Pohjoinen kotihoitoyksikkö

 

 

Kotihoitopäällikkö

 

 

 

 

5 §

Sijaisen määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla pohjoisen palvelualueen, pohjoisen kotihoitoyksikön kotihoidon esihenkilöille 10.10.2022 alkaen

HEL 2022-011149 T 00 01 00

Päätös

Kotihoitopäällikkö päätti, että

Malmi 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä           
- sairaanhoitaja (vakanssinumero 031512), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija
- Malmi 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026781)

Malmi 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä           
- sairaanhoitaja (vakanssinumero 027560), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija
- Malmi 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 039611)

Malmi 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä   
- sairaanhoitaja (vakanssinumero 020592), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija
- Malmi 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026776)

Maunula 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä
-sairaanhoitaja (vakanssinumero 041283), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija
- Maunula 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026786)

Maunula 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä
- sairaanhoitaja (vakanssinumero 041283), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija
- Maunula 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 027597)

Oulunkylä 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä
- sairaanhoitaja (vakanssinumero 019735), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija
- Oulunkylä 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 027594)

Oulunkylä 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä      
- terveydenhoitaja (vakanssinumero 036854), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija      
- Oulunkylä 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026792)

Paloheinä 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä       
- terveydenhoitaja (vakanssinumero 020030), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija      
- Maunula 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026786)

Samalla kotihoitopäällikkö totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä kotihoidon esihenkilön sijaisena toimii kotihoitopäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 10.10.2022 alkaen toistaiseksi ja korvaa päättäjän 4.7.2022 tekemän päätöksen § 4.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7. luvun mukaan työyksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa yksikön päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Lisätiedot

Suvi Kan, kotihoitopäällikkö, puhelin: 310 64481

suvi.kan(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Pohjoinen kotihoitoyksikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566