Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Lännen palvelualue

21.03.2022

 

 

 

 

Palvelualueen johtaja

 

 

 

 

7 §

Sijaisten määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla Riistavuoren seniorikeskuksen johtajalle ja alayksiköiden esihenkilöille 16.3.2022 alkaen

HEL 2022-003253 T 00 01 00

Päätös

A

Lännen palvelualueen johtaja päätti, että

- Riistavuoren seniorikeskuksen johtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

* Riistavuoren seniorikeskuksen palvelupäällikkö,

pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, joita hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija:

* Hopeatien palvelutalo johtaja

* Kannelmäen palvelutalon johtaja

 

- Kannelmäen palvelutalon johtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

* Kannelmäen palvelutalon ryhmäkoti Sinikellon osastonhoitaja

* Kannelmäen palvelutalon terapiahenkilöstön, palvelukeskustiimin ja varahenkilöstön osastonhoitaja

* Kannelmäen palvelutalon ryhmäasumisyksikkö Kanervan ja ryhmäkoti Leinikin osastonhoitaja,

pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, joita hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija:

* Riistavuoren seniorikeskuksen johtaja

* Hopeatien palvelutalon johtaja

 

- Hopeatien palvelutalon johtajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

* Hopeatien palvelutalon palveluasumisen osastonhoitaja

* Hopeatien palvelutalon ryhmäkotien osastonhoitaja

* Hopeatien palvelutalon terapiahenkilöstön, palvelukeskustiimin ja varahenkilöstön osastonhoitaja,

pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, joita hoitaa sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija:

* Riistavuoren seniorikeskuksen johtaja

* Kannelmäen palvelutalon johtaja

 

B

Samalla lännen palvelualueen johtaja päätti, että

Riistavuoren seniorikeskuksen palvelupäällikön sijaisena toimii Riistavuoren seniorikeskuksen johtaja.

Samalla lännen palvelualueen johtaja totesi, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä yksikön päällikön tai alayksikön esihenkilön sijaisena toimii lännen palvelualueen johtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 16.3.2022 alkaen toistaiseksi ja korvaa lännen palvelualueen johtajan 3.12.2020 tekemän päätöksen § 23.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön päällikön tai alayksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Lisätiedot

Taina Hietanen, johtaja, puhelin: 310 64287

taina.hietanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

A

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

B

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Sijaisiksi määrätyt

Riistavuoren seniorikeskus

Kannelmäen palvelutalo

Hopeatien palvelutalo

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566