Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Idän palvelualue

30.03.2022

 

 

 

 

Palvelualueen johtaja

 

 

 

 

5 §

Tutkimuslupa tutkimukseen "Palvelevan johtajuuden mahdollisuudet henkilöstön työhön sitoutumisen edistämisessä"

HEL 2022-003582 T 13 02 01

Päätös

Idän palvelualueen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** tutkimuslupahakemukselle " Palvelevan johtajuuden mahdollisuudet henkilöstön työhön sitoutumisen edistämisessä" (yamk-opinnäytetyö). Yhteyshenkilö on palvelupäällikkö ********** Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2022 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain (1050/2018) sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali- ja terveystoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten palveleva johtajuus näkyy ikääntyneiden asumispalveluissa lähiesihenkilötyössä ja millainen lähiesihenkilön johtamistapa tukee henkilöstön työhön sitoutumista. Osallistujat ovat hoitohenkilökunnan jäseniä ja osallistuminen perustuu suostumukseen. Rekrytointi tapahtuu yhteyshenkilön kanssa sovitulla tavalla. Aineisto kerätään sähköisenä kyselynä, johon vastataan nimettömästi. Aineostoa käsitellään ja säilytetään tutkimussuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Aineiston analyysissä käytetään sekä tilastollisia menetelmiä että sisällönanalyysillä. Aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistuttua.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää idän palvelualueen johtaja (idän palvelualuetta koskevat tutkimukset).

Lisätiedot

Mari Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46595

mari.riila(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566