Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Idän palvelualue

15.02.2022

 

 

 

 

Palvelualueen johtaja

 

 

 

 

2 §

Tutkimuslupa tutkimukseen "Esihenkilön roolin ja työhyvinvoinnin erityispiirteet itseohjautuvalla työkentällä"

HEL 2022-001794 T 13 02 01

Päätös

Idän palvelualueen johtaja myönsi tutkimusluvan ********** ym. tutkimuslupahakemukselle "Esihenkilön roolin ja työhyvinvoinnin erityispiirteet itseohjautuvalla työkentällä" (yamk-opinnäytetyö). Yhteyshenkilö on kotihoitopäällikkö ********** Tutkimuslupa on voimassa 30.11.2022 saakka.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

Tutkimusraportista ei saa olla tunnistettavissa tutkimukseen osallistuneita henkilöitä.

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia sosiaali- ja terveystoimelle.

Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain (1050/2018) sekä muiden lakien ja asetusten tutkijalle asettamia vaatimuksia.

Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia Helsingin sosiaali- ja terveystoimeen.

Sähköinen tutkimusraportti tai sen osoite toimitetaan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön osoitteella: tutkimusluvat.sote@hel.fi. Valmiit tutkimukset ovat henkilökunnan käytettävissä sosiaali- ja terveystoimen intrasivuilla.

Päätöksen perustelut

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaisena itsenäistä työtä tekevät työntekijät kokevat itsenäisen työn roolin, työhyvinvointinsa sekä lähimmän esihenkilön roolin ja tuen omalle työlleen. Tavoitteena on, että tutkimus antaa tietoa itsenäisen työn lähiesihenkilön johtamisesta työntekijän kokemana.

Osallistujien rekrytointi tapahtuu yhteyshenkilön kanssa sovitulla tavalla. Osallistuminen perustuu henkilökohtaiseen suostumukseen. Aineisto kerätään ja analysoidaan kahdessa vaiheessa. Ensin toteutetaan sähköinen kysely, johon vastataan nimettömästi. Tämän jälkeen aineistoa rikastetaan muutamalla yksilöhaastattelulla, jonka teemat nousevat sähköisen kyselyn vastauksista. Haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan. Aineisto analysoidaan sisällönanalyysin menetelmin. Aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistuttua.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 8.5.2018 § 134 mukaan sosiaalihuollon asiakirjojen ja terveydenhuollon potilasasiakirjojen antamisesta päättää Idän palvelualueen johtaja (idän palvelualetta koskevat tutkimukset).

Lisätiedot

Mari Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46595

mari.riila(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Yhteyshenkilö

Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566