Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Idän palvelualue

16.05.2022

 

Itäinen kotihoitoyksikkö

 

 

Kotihoitopäällikkö

 

 

 

 

3 §

Sijaisten määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla idän palvelualueen, itäisen kotihoitoyksikön kotihoidon esihenkilöille 16.5.2022 alkaen

HEL 2022-006240 T 00 01 00

Päätös

Itäisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö päätti, että

Itäkeskus 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Itäkeskus 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 027596)
- Kivikko 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026754)

Itäkeskus 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Itäkeskus 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026791)
- vastaava sairaanhoitaja (vakanssinumero 043600), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa kotihoitopäällikön määräämä viranhaltija

Myllypuro 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Myllypuro 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026803)
- sairaanhoitaja (vakanssinumero 022918) pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa kotihoitopäällikön määräämä viranhaltija

Myllypuro 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- sairaanhoitaja (vakanssinumero 037351) pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulo-järjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija
- Myllypuro 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026804)
- Kivikko 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026754

Kontula 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Kontula 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026796)
- sairaanhoitaja (vakanssinumero 019968), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa kotihoitopäällikön määräämä viranhaltija
- vastaava sairaanhoitaja (vakanssinumero 043600), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa kotihoitopäällikön määräämä viranhaltija

Kontula 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- sairaanhoitaja (vakanssinumero 038384), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulo-järjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija
- Kivikko 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026802)

Kontula 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- sairaanhoitaja (vakanssinumero 019968), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulo-järjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija
- Kontula 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026806)

Kivikko 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- terveydenhoitaja (vakanssinumero 023727), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitaa sijaantulo-järjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija
- Kontula 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026794)

Kivikko 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Itäkeskus 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026791)
- Kontula 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö
(vakanssinumero 026806)
- Myllypuro 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026803

Samalla itäisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä kotihoidon esihenkilön sijaisena toimii itäisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 16.5.2022 alkaen toistaiseksi ja korvaa itäisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikön 31.1.2022 tekemän päätöksen

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön päällikön tai alayksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Lisätiedot

Sanna Numminen, kotihoitopäällikkö, puhelin: 310 46098

sanna.numminen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Itäinen kotihoitoyksikkö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566