Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Etelän palvelualue

13.04.2022

 

Eteläinen kotihoitoyksikkö

 

 

Kotihoitopäällikkö

 

 

 

 

8 §

Kotihoidon esihenkilön määräaikaisen viran täyttäminen, etelän palvelualue, eteläinen kotihoitoyksikkö, työavain SOTE-03-580-22

HEL 2022-005066 T 01 01 01 01

Päätös

Eteläisen kotihoitoyksikön kotihoitopäällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella terveystieteiden maisteri ********** kotihoidon esihenkilön määräaikaiseen virkaan (vakanssinumero 026756, eteläinen kotihoitoyksikkö, Viiskulma 4 lähipalvelualue) 19.4.2022-31.12.2023 ajalle 3253,72 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 6 kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otettujen terveydentilasta
saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on
vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan
ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Kotihoidon esihenkilön viransijaisuus on ollut haettavana ajalle 5.4.2022-31.12.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan kotihoidon esihenkilön määräaikaiseen virkaan ottaa kotihoitopäällikkö.

Kotihoidon esihenkilön tehtävänä on johtaa kotihoidon lähipalvelualuetta vastaten asiakastyön johtamisesta sekä henkilöstöhallinnosta.

Kotihoidon esihenkilön viran kelpoisuusvaatimuksena on terveystieteiden maisterin tutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka sisältää kehittämis- ja johtamisopintoja vähintään 30 opintopistettä, tai erikoissairaanhoitajan vanhamuotoinen tutkinto tai soveltuva sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettynä soveltuvalla johtamiskoulutuksella.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä neuvottelu-, asiakasohjaus-, vuorovaikutus-, organisointi- ja viestintätaitoja sekä kykyä seurata hoitotyön laatua, kustannuksia ja raportointien tuottamaa tietoa.

Tehtävää täytettäessä luettiin eduksi aikaisempi kokemus esihenkilötehtävistä ja muutosjohtamisesta. Lisäksi eduksi luettiin valmentava johtamisote ja Lean-osaaminen sekä positiivinen, innostunut ja kehittämissuuntautunut työote.

Kotihoidon esihenkilön virka (vakanssinumero 026756) on ollut julkisesti haettavana 21.3.-4.4.2022 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi (2) hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän päätöksen liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli molemmilla hakijoilla.

Molemmat hakijat kutsuttiin haastatteluun: **********

Haastattelut toteutettiin 24.3.2022 ja 4.4.2022.

Haastattelut suorittivat kotihoitopäällikkö ********** ja kotihoidon esihenkilö **********

********** on koulutukseltaan terveydenhoitaja (Metropolia YAMK, 2020). Hän on valmistunut terveydenhoitajaksi 2010 ja lähihoitajaksi 1998. Hänen työkokemus terveydenhoitajana koostuu SOTE-palveluista perus- ja erikoissairaanhoidon sektoreilta vuodesta 2011 alkaen. ********** ********** on valmistunut terveystieteiden maisteriksi (Itä-Suomen yliopisto, 2022). Hänellä on myös sairaanhoitajan (2018) ja lähihoitajan (2014) tutkinnot. Hänen työkokemus sairaanhoitajana koostuu SOTE-palveluista eri sektoreilta ja kotihoidosta.

Molemmat haastateltavat olivat kehittämismyönteisiä ja osoittivat omaavansa hyvät vuorovaikutustaidot sekä kykyä muutosjohtamiseen. Kummallakaan ei ollut aikaisempaa esihenkilökokemusta.

Toimenkuvan vuoksi haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota ikääntyneiden palveluiden toimintaympäristön tuntemukseen, hyviin vuorovaikutus- ja viestintätaitoihin, muutosjohtamisen kokemukseen ja taitoihin sekä Lean-menetelmien käytännön kokemukseen.

Lisäksi haastateltaville annettiin ratkaistavaksi haastattelutilanteessa kaksi haastavaa todellista tilannetta simuloivaa tapausta, joita esihenkilö joutuu työyhteisössä ratkaisemaan. Tehtävillä arvioitiin päätöksenteko- ja priorisointikykyä resurssien johtamisessa sekä muutosjohtamista.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella ********** osoitti kotihoidon esihenkilön tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, ikääntyneiden palveluiden toimintaympäristön tuntemusta, valmentavaa johtamisotetta ja toimintatapojen kehittämishalua. Lisäksi koulutusten perusteella hän on kiinnostunut osallistavasta johtamisesta ja suunnannut opinnot muutosjohtamiseen. Hän suoriutui haastattelutilanteessa esitetyistä tehtävätapauksista toista haastateltavaa paremmin.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset kotihoidon esihenkilön määräaikaisen viran tehtävien hoitamiseen eteläisessä kotihoitoyksikössä, Viiskulma 4 lähipalvelualueella.

Lisätiedot

Ulla Seppälä, kotihoitopäällikkö, puhelin: 310 29983

ulla.seppala(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valitut

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Viran muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu

Henkilöstöasiantuntija

Toiminta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566