Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Etelän palvelualue

09.02.2022

 

Eteläinen kotihoitoyksikkö

 

 

Kotihoitopäällikkö

 

 

 

 

3 §

Sijaisten määrääminen sosiaali- ja terveystoimialalla etelän palvelualueen, Eteläisen kotihoitoyksikön kotihoidon esihenkilöille 1.2.2022 alkaen

HEL 2022-001921 T 00 01 00

Päätös

A kotihoitopäällikkö päätti, että

Lauttasaari 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Lauttasaari 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026787),
- sairaanhoitaja (vakanssinumero 019756), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitavat sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija.

Lauttasaari 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Lauttasaari 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026755).

Resurssipoolin kotihoidon esihenkilö sijaisena toimii:
- Viiskulma 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 043252),
- sairaanhoitaja (vakanssinumero 023932), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitavat sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija,
- Viiskulma 4 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026756).

Töölö 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Viiskulma 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026760),
- terveydenhoitaja (vakanssinumero 019938), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitavat sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija.

Töölö 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Töölö 4 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026757),
- sairaanhoitaja (vakanssinumero 019805), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitavat sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija.

Töölö 4 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Töölö 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026759),
- sairaanhoitaja (vakanssinumero 039198), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitavat sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija.

Viiskulma 3 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Töölö 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026749).

Viiskulma 4 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Viiskulma 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 043252, työsuhteinen),
- Resurssipoolin kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026753).

Vironniemi 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Vironniemi 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026758)
- terveydenhoitaja (vakanssinumero 037367), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitavat sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija.

Vironniemi 2 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:
- Vironniemi 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026752),
- sairaanhoitaja (vakanssinumero 023856), pois lukien virka-asemaan perustuvat julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät, jotka hoitavat sijaantulojärjestyksessä seuraavana oleva viranhaltija.

B Samalla kotihoitopäällikkö päätti, että

Viiskulma 1 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilön (työsuhteinen) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä,
- Viiskulma 4 lähipalvelualueen kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026756),
- Resurssipoolin kotihoidon esihenkilö (vakanssinumero 026753).

Samalla kotihoitopäällikkö totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä kotihoidon esihenkilön sijaisena toimii kotihoitopäällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 9.2.2022 alkaen toistaiseksi ja korvaa päättäjän 21.1.2022 tekemän päätöksen.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7. luvun mukaan työyksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa yksikön päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Lisätiedot

Ulla Seppälä, kotihoitopäällikkö, puhelin: 310 29983

ulla.seppala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

A

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

B

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kotihoidon esihenkilöt

Sijaisiksi määrätyt

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566