Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Selvitys, arviointi ja sijoitus

21.09.2022

 

 

 

 

Arviointitoiminnan johtaja

 

 

 

 

70 §

Toimivallan siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalla Selvitys, arviointi ja sijoitus -palvelun HelppiSeniorin asiakasohjauksen asiakasohjaajalle

HEL 2022-011071 T 00 01 00

Päätös

Arviointitoiminnan johtaja päätti myöntää sosiaali- ja terveystoimialan HelppiSeniorin etelän asiakasohjauksen asiakasohjaaja ********** oikeuden tehdä asiakasohjaajan päätösvaltaan kuuluvia delegointisäännön 73 §:ssä tarkoitettuja yksilöhuollon päätöksiä 12.9.2022 alkaen.

Päätöksen perustelut

Arviointitoiminnan johtajan toimivalta perustuu delegointisäännön 2 §:ään.

Lisätiedot

Nina Jokela, asiakkuuspäällikkö, puhelin: 310 23316

nina.jokela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asianosainen

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Etelän asiakasohjaus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566