Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Selvitys, arviointi ja sijoitus

11.01.2022

 

 

 

 

Arviointitoiminnan johtaja

 

 

 

 

5 §

Kotirinki Vantaa-Sipoo Tmi:n toimiminen yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelujen tuottajana

HEL 2021-004043 T 05 00 01

HEL 2021-004043

Päätös

Arviointitoiminnan johtaja päätti hyväksyä Kotirinki Vantaa-Sipoo tmi:n ********** yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011)  mukaiseksi sosiaalipalvelujen tukipalvelujen tuottajaksi. Yritys merkitään Helsingin kaupungin tukipalvelutuottajarekisteriin. Tämä päätös koskee vain yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelujen tuottamista Helsingissä.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on vastaanottanut 28.3.2021 Kotirinki Vantaa-Sipoon ********** ilmoituksen yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalvelujen tuottamisesta.

********** on Helsingissä toimiva yritys. Yritys tarjoaa palvelut Kotirinki-yrityksen alihankintana. ********** tarjoaa kotipalvelun tukipalveluina vaatehuolto-, siivous-, saattaja, asiointi- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää palvelua suoraan ikäihmisten koteihin. Palvelu ei sisällä henkilökohtaista apua eikä lääkehuoltoa. Palvelu perustuu palvelusopimukseen. Yrityksellä on kattava toiminta- ja omavalvontasuunnitelma.

********** ilmoituksen mukainen palvelu yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta katsotaan kunnan toimielimen valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi.

Kotipalvelujen tukipalveluille tai niihin rinnastettaville palveluille vaatimuksena on, että asiakkaan tarve täyttää sosiaalihuollon edellytykset. Palvelujen tarve voi aiheutua esimerkiksi sairaudesta, vammaisuudesta tai ikääntymisestä johtuvasta toimintakyvyn alentumisesta. Sosiaalihuoltoon on oikeutettu, jos ei selviä ilman apua tavanomaiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista. Palvelun tulee myös aina perustua palvelu-, hoito- tai muuhun vastaavaan suunnitelmaan, jota tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 7 §:ssä.

Aluehallintoviraston mukaan varsinaisen sosiaalipalvelujen tuottajan alihankkijana toimivan tukipalvelujen tuottajan kunta voi hyväksyä tukipalvelujen tuottajaksi siltä osin, kuin se antaa palveluja nimenomaan sosiaalihuollon asiakkaille.

Yksityisen sosiaalihuollon tukipalvelujen tuottaja on velvollinen laatimaan toiminnastaan omavalvontasuunnitelman, joka on pidettävä julkisesti nähtävänä. Tarkemmat tiedot omavalvontasuunnitelman laadinnasta löytyy sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran sivuilta (http://www.valvira.fi/). Tukipalvelujen tuottajan on seurattava omavalvontasuunnitelmansa toteutumista ja pyydettäessä esitettävä suunnitelma kunnan ja valtion viranomaisille.

Verohallinnon ohjeen (604/40/2011) mukaan palvelujen arvonlisäveroton myynti edellyttää muun muassa sitä, että palveluntuottaja on merkitty yksityisten palvelujen antajien rekisteriin tai, että palveluntuottaja on tehnyt toiminnastaan ilmoituksen kuntaan.

Toiminnan muuttuessa, esimerkiksi vastuuhenkilön vaihtuessa, toiminnan laajentuessa tai päätyessä, tulee siitä tehdä ilmoitus Helsingin kaupungille Valviran nettisivuilta löytyvällä lomakkeella.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 20.8.2013 § 265 oikeuttaa arviointitoiminnan johtajan tai hänen sijaisensa hyväksymään yksityisen sosiaalipalvelutuottajan kotihoidon tukipalvelurekisteriin.

Lisätiedot

Satu Piironen, suunnittelija, puhelin: 310 27143

satu.piironen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kotirinki Vantaa-Sipoo

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566