Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Selvitys, arviointi ja sijoitus

21.06.2022

 

Ostopalvelut ja laadunhallinta

 

 

Ostopalvelupäällikkö

 

 

 

 

32 §

Ikääntyneiden päivätoiminnan palvelusetelituottajan poistaminen

HEL 2022-008316 T 05 00 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuden SAS-palvelun ostopalvelupäällikkö päätti poistaa Palvelukoti Rantakartano Myötätuuli Vuosaaren ikääntyneiden päivätoiminta palvelusetelituottajalistalta.

Päätöksen perustelut

Palvelukoti Rantakartano Myötätuuli Vuosaari on hyväksytty ikääntyneiden päivätoiminnan palveluseteli-tuottajaksi 14.1.2020 tuottaja on 14.6.2022 ilmoittanut, että heidän toimintansa lakkaa ikääntyneiden päivätoiminnan palvelusetelituottajana Helsingissä ja pyytänyt toimintayksikön poistamista palveluntuottajien listalta.

Sosiaalilautakunta päätti 19.10.2010 § 400 oikeuttaa sosiaaliviraston aloitta-maan vanhusten päivätoiminnan palvelusetelikokeilun. Samalla lautakunta päätti, että kokeilu toteutetaan siten, että palvelusetelin arvo on 50 euroa ilman kuljetusta ja 65 euroa kuljetuksen kanssa, ja että päivätoiminnan pituus on vähintään 6 tuntia. Samalla lautakunta päätti, että vanhusten palvelujen ostopalvelupäällikkö hyväksyy palvelusetelituottajan päivätoimintaan.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2013 § 145, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien. Käytön laajentamisesta päätetään lautakunnissa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 15.10.2013 § 337, että palveluseteli on 1.1.2014 alkaen pysyvästi yksi vanhusten päivätoiminnan järjestämistapa.

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 42207

kristiina.l.matikainen(a)hel.fi

Jaana Laakso, hallintoassistentti, puhelin: 310 43732

jaana.k.laakso(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Hankinta-asiantuntija

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566