Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Selvitys, arviointi ja sijoitus

03.03.2022

 

Ostopalvelut ja laadunhallinta

 

 

Ostopalvelupäällikkö

 

 

 

 

7 §

Yli 65-vuotiaiden ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelituottajan valinta

HEL 2022-002879 T 05 00 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuden SAS-palvelun ostopalvelupäällikkö päätti hyväksyä yli 65-vuotiaiden ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelituottajaksi Esperi Care Hoivakoti Harjuksen.

Päätöksen perustelut

Esperi Care Hoivakoti Harjus täyttää yli 65-vuotiaiden ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelituottajalle asetetut ehdot.

Sosiaalilautakunta hyväksyi palvelusetelin pysyväksi yli 65-vuotiaiden palveluasumisen palvelun järjestämistavaksi 15.1.2008. Tätä edelsi palvelusetelin kokeiluvaihe 1.4.2006 -31.3.2007.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2013 § 145, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien. Käytön laajentamisesta päätetään lautakunnissa.

Toimialajohtaja päätti 13.11.2019 § 150, että selvitys, arviointi ja sijoitus -palvelun ostopalvelupäällikkö hyväksyy yli 65-vuotiaiden ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelin palvelusetelituottajat tai peruuttaa hyväksynnän.

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 42207

kristiina.l.matikainen(a)hel.fi

Jorma Mattila, hallintoassistentti, puhelin: 310 43325

jorma.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Hankinta-asiantuntija

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566