Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Selvitys, arviointi ja sijoitus

21.10.2021

 

Ikääntyneiden ostopalvelut

 

 

Ostopalvelupäällikkö

 

 

 

 

21 §

Ikääntyneiden omaishoidon tuen kotiin annettavan hoidon palvelusetelituottajan valinta

HEL 2021-010867 T 05 00 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut palvelukokonaisuuden SAS-palvelun ikääntyneiden ostopalvelut -yksikön ostopalvelupäällikkö päätti hyväksyä ikääntyneiden omaishoidon tuen kotiin annettava hoidon palvelusetelituottajaksi Finn-Hoito Oy:n.

Päätöksen perustelut

Finn-Hoito Oy täyttää ikääntyneiden omaishoidon tuen kotiin annettavan hoidon palvelusetelituottajalle asetetut ehdot.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 10.2.2015 § 40, että palveluseteli on 1.5.2015 alkaen yksi omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan aikaisen tuntilomituksen järjestämistapa.

Toimialajohtaja päätti 23.1.2019 § 12, että sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen ostopalvelupäällikkö tai hänen sijaisensa voivat hyväksyä ikääntyneiden omaishoidon tuen kotiin annettavan tuntilomituksen palvelusetelin palvelusetelituottajat tai peruuttaa hyväksynnän.

Lisätiedot

Teemu Enberg, hallintoassistentti, puhelin: 310 43325

teemu.enberg(a)hel.fi

Teemu Enberg, hallintoassistentti, puhelin: 310 43325

teemu.enberg(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Hankinta-asiantuntija

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566