Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Selvitys, arviointi ja sijoitus

02.03.2021

 

Ikääntyneiden ostopalvelut

 

 

Ostopalvelupäällikkö

 

 

 

 

3 §

SAS-palvelun ostopalvelupäällikön päätös palvelusetelituottajasta

HEL 2021-002721 T 05 00 00

Päätös

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut SAS-palvelun ostopalvelupäällikkö päätti jäljempänä perusteluissa mainittujen päätösten mukaisesti hyväksyä kotiin annettavan omaishoidon lakisääteisen lomituksen palvelusetelituottajaksi Koti - ja hoivapalvelut Hyvinvointia Kotiin Oy:n, Pormestarinkatu 6 B, 53100 Lappeenranta.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2013 § 145, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli vakinaistetaan yhdeksi ostopalvelujen järjestämisen tavaksi 1.1.2014 lukien. Käytön laajentamisesta päätetään lautakunnissa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 24.3.2015, että palveluseteli on 1.9.2015 alkaen yksi kotihoidon järjestämistapa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti samalla, että kotihoidon palvelusetelin arvo on vähintään 7 euroa tunnilta ja enintään 34 euroa tunnilta ja että arvo määräytyy sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vahvistaman laskentakaavan mukaan, ja että palvelusetelin enimmäismäärä on 40 tuntia kuukaudessa.

Virastopäällikkö päätti 1.6.2015 §109 oikeuttaa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osaston ostopalvelupäällikön ja tämän sijaisena arviointitoiminnan johtajan hyväksymään palvelusetelitoiminnan palveluntuottajat sekä tarvittaessa peruuttamaan hyväksymisen ja poistamaan palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien listalta.

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, ostopalvelupäällikkö, puhelin: 310 42207

kristiina.l.matikainen(a)hel.fi

Jaana Laakso, hallintoassistentti, puhelin: 310 43732

jaana.k.laakso(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566