Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Suun terveydenhuolto

27.06.2019

 

Keskitetyt palvelut

 

 

Johtava ylihammaslääkäri

 

 

 

 

43 §

Suun terveydenhuolto, palvelusetelituottajien muutos v. 2019

HEL 2019-000305 T 06 00 00

Päätös

Keskitettyjen palvelujen johtava ylihammaslääkäri päätti jäljempänä perusteluissa mainittujen päätösten mukaisesti hyväksyä suun terveydenhuollon palvelusetelituottajiksi liitteessä mainitut hammaslääkärit.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 17.9.2013, että 1.1.2014 lukien palveluseteli on yksi suun terveydenhuollon järjestämistapa. Virastopäällikkö päätti 15.10.2013 § 267, että suun terveydenhuollossa
keskitettyjen palvelujen johtava ylihammaslääkäri tai hänen sijaisensa hyväksyy suun terveydenhuollon palvelusetelitoiminnan palveluntuottajat sekä peruuttaa hyväksymisen.

Lisätiedot

Telle Salmela, ylihammaslääkäri, puhelin: 310 42506

telle.salmela(a)hel.fi

Liitteet

1

Uudet työntekijät yhl-hyväksyntään 26.6.2019

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudet palveluntuottajat

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Johtajahammaslääkäri

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Johtava ylihammaslääkäri

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Hankintapäällikkö

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Taloussuunnittelija

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Talpa / ostolaskut

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Ostopalveluyksikkö

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566