Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Suun terveydenhuolto

24.04.2019

 

Keskitetyt palvelut

 

 

Johtava ylihammaslääkäri

 

 

 

 

30 §

Suun terveydenhuollon keskitettyjen palvelujen esimiesten sijaisten määrääminen v. 2019

HEL 2019-000664 T 01 00 01 00

Päätös

Johtava ylihammaslääkäri päätti, että 24.4.2019 alkaen keskitettyjen
palvelujen esimiesten poissa tai estyneenä ollessa esimiehen tehtävät
hoitaa oman toimensa ohella ja oman toimensa mukaisin palkkaeduin
seuraavassa järjestyksessä:

Päivystys
ts. vastaava hammaslääkäri Mia Lehtonen
1. sijainen Kari Lakoma
2. sijainen Anita Sarapalo

PKS-Sehyk
ylihammaslääkäri Marja Noponen
1. sijainen Ari Huuhka
2. sijainen Ritva Häyrinen-Immonen

Ostopalvelut
ts. ylihammaslääkäri Telle Salmela
1. sijainen Anita Sarapalo
2. sijainen Hannaliisa Salmi

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan työyksikön
esimiehen ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun
päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Lisätiedot

Ira Tuomi-Kuusisto, toimistosihteeri, puhelin: 310 69589

ira.tuomikuusisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566