Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Suun terveydenhuolto

17.01.2019

 

Keskitetyt palvelut

 

 

Johtava ylihammaslääkäri

 

 

 

 

2 §

Palvelusetelituottajat vuonna 2019, suun terveydenhuolto

HEL 2019-000305 T 06 00 00

Päätös

Keskitettyjen palvelujen johtava ylihammaslääkäri päätti jäljempänä perusteluissa
mainittujen päätösten mukaisesti hyväksyä suun terveydenhuollon
palvelusetelituottajiksi liitteessä mainitut hammaslääkärit.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 17.9.2013, että 1.1.2014 lukien
palveluseteli on yksi suun terveydenhuollon järjestämistapa.
Virastopäällikkö päätti 15.10.2013 § 267, että suun terveydenhuollossa
keskitettyjen palvelujen johtava ylihammaslääkäri tai hänen sijaisensa
hyväksyy suun terveydenhuollon palvelusetelitoiminnan palveluntuottajat sekä peruuttaa hyväksymisen.

Lisätiedot

Telle Salmela, ylihammaslääkäri, puhelin: 310 42506

telle.salmela(a)hel.fi

Liitteet

1

Uudet palveluntuottajat yhl-hyvksyntään

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudet palveluntuottajat

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Johtajahammaslääkäri

Liite 1

Johtava ylihammaslääkäri

Liite 1

Hankintapäällikkö

Liite 1

Taloussuunnittelija

Liite 1

Talpa/ostolaskut

Liite 1

Ostopalvelut

Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566