Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Psykiatria- ja päihdepalvelut

19.09.2022

 

Psykoosipalvelujen osastohoito

 

 

Psykososiaalisen työn päällikkö

 

 

 

 

4 §

Virkasuhteen täyttäminen, Auroran sairaalan psykoosipalvelut, sosiaaliohjaaja, työavain SOTE-02-216-22

HEL 2022-009803 T 01 01 01 01

Päätös

Psykososiaalisen työn päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella sosionomi AMK ********** sosiaaliohjaajan virkaan (vakanssinumero 030046, toimintayksikkö 396350, työpiste 500210) 19.9.2022 lukien 2730,50 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamisesta koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaaliohjaajan virka tulee avoimeksi 1.9.2022.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaaliohjaajan virkaan ottaa psykososiaalisen työn päällikkö.

Psykoosipalvelujen sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu mm. asiakkaan tukeminen arjessa selviytymisessä, ohjaus ja neuvonta sekä palvelujen koordinointi sairaalassaolon aikana. Lisäksi tehtäviin kuuluu palvelutarpeen arviointia, harkinnanvaraisen ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen päätöksentekoa sekä muita sosiaalihuoltolain mukaisia tehtäviä.

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 8 §:n mukainen sosiaaliohjaajan kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta sekä kykyä moniammatilliseen tiimityöhön.

Eduksi tehtävän hoidossa katsotaan kokemus psykiatristen potilaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelystä sekä aikuissosiaalityön tehtävistä ja Helsingin palveluverkon tunteminen.

Sosiaaliohjaajan virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 4.-18.8.2022 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksikymmentä (20) hakijaa, joista kahdeksallatoista (18) oli vaadittu kelpoisuus. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakemuksen perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä, joista yksi veti hakemuksensa pois ennen haastattelua ja yksi haastattelun jälkeen.

Psykososiaalisen työn päällikkö ********** ja johtava sosiaalityöntekijä ********** suorittivat ********** haastattelun 30.8.2022. ********** haastattelun suorittivat psykososiaalisen työn päällikkö ********** ja vs. johtava sosiaalityöntekijä ********** 31.8.2022.

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK.  Hän on työskennellyt sosiaaliohjaajana **********

 

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on työskennellyt sosiaaliohjaajana **********

Kummallakin hakijalla on tehtävään soveltuva koulutus, haastattelussa osoitettu sopivuus tehtävään, kokemusta psykiatristen potilaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelystä ja Helsingin kaupungin palveluverkon tuntemus. Kummallakaan ei ole kokemusta aikuissosiaalityön tehtävistä, mutta ********** on pitempi ja monipuolisempi kokemus sosiaaliohjaajan tehtävistä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on paremmat edellytykset sosiaaliohjaajan viran tehtävien hoitamiseen Auroran sairaalassa.

Lisätiedot

Kaisu Maunuksela, psykososiaalisen työn päällikkö, puhelin: 050 4020171

kaisu.maunuksela(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Muut hakijat

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Taloushallinto

Henkilöstöasiantuntija

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566