Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Psykiatria- ja päihdepalvelut

04.07.2022

 

Mielialahäiriöpoliklinikat (Kalasatama, Vuosaari, Laakso, Malmi, Aurora)

 

 

Psykososiaalisen työn päällikkö

 

 

 

 

12 §

Sosiaalityöntekijän viran täyttämättä jättäminen, Mielialahäiriöpalvelut, työavain

HEL 2022-008731 T 01 01 01 01

Päätös

Mielialahäiriöpalvelujen psykososiaalisen työn päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viransijaisuuden (vakanssinumero 031348, toimintayksikkö 396340, työpiste 400060) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus tuli avoimeksi 11.04.2022.

Viransijaisuus on ollut haettavana 26.5.–16.6.2022 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. Kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi viransijaisuudesta on ilmoitettu TE-palveluissa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa psykososiaalisen työn päällikkö.

Mielialahäiriöpalvelujen sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia moniammatillisessa työryhmässä sosiaalityön asiantuntijana. Tehtäviin kuuluu sosiaalisten tilanteiden arviointi ja kartoitus, taloudellisten tilanteiden ja asumisasioiden selvittely, kuntoutuspolkujen suunnittelu sekä yhteistyö potilaiden verkostojen ja omaisten kanssa.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen sosiaalityöntekijät tekevät sosiaalihuoltolain edellyttämiä tehtäviä ja niihin liittyvää päätöksentekoa (mm. palvelutarpeen arviointi, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttavan työtoiminnan polut).

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista sekä valmiutta tehdä kuntouttavaa ja sosiaalityön työkaluja monipuolisesti hyödyntävää asiakastyötä. Tehtävää täytettäessä eduksi katsotaan aiempi työkokemus terveyssosiaalityöstä, kuntoutuksen sosiaalityöstä ja/tai työskentelystä psykiatriapalveluissa sekä Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tuntemus.

Määräajassa hakemuksen jätti kolme hakijaa, joista kahdella ei ollut vaadittua kelpoisuutta. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Viransijaisuus jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Lisätiedot

Päivi Jalonen, johtava toimintaterapeutti, puhelin: 310 49981

paivi.jalonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viran hakijat

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut

Henkilöstöasiantuntija

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566