Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (2)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka

19.07.2022

 

Keskitetyt palvelut

 

 

Johtava ylilääkäri

 

 

 

 

4 §

Lastenpsykiatrian erikoislääkärin kahden viran täyttämättä jättäminen, terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, keskitetyt palvelut, lasten erityisvastaanotot, työavain SOTE-02-48-22

HEL 2022-009193 T 01 01 01 01

Päätös

Keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri päätti jättää kaksi lastenpsykiatrian erikoislääkärin avointa virkaa (vakanssinumerot 43627,43628, keskitetyt palvelut, lasten erityisvastaanotot) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Lastenpsykiatrin virat (vakanssinumerot 43627,43628) tulivat avoimiksi 18.2.2022 lukien.

Virat olivat julkisesti haettavana 18.2.-7.3.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi, Oikotie.fi:ssä sekä Duunitori.fi:ssä, joiden lisäksi ilmoitusta markkinoitiin LinkedIn- ja Facebook-palveluissa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan lastenpsykiatrian erikoislääkärin avoimeen virkaan ottaa johtava ylilääkäri.

Lastenpsykiatrin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys, lastenpsykiatrin erikoislääkärin oikeudet sekä riittävä kliininen kokemus. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lastenpsykiatrin tehtävänä on lasten terveyden edistäminen, sairauksien tunnistaminen, tutkiminen, kuntoutus ja hoito sekä lastenpsykiatrinen arviointi, hoitoprosessien kehittäminen ja tutkimustyö sekä Lasten erityisvastaanottojen ja muiden lasten kanssa työskentelevien yksiköiden lääketieteellinen tuki. Lastenpsykiatri tarjoaa konsultaatiotukea Lasten erityisvastaanotoille ja kaupungin muille lasten kanssa toimiville ammattilaisille. Työhön kuuluu myös erikoistuvien lääkäreiden ja yleislääkäreiden ohjaus.

Määräajassa ei saapunut yhtään hakemusta. Virat jätetään täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Lisätiedot

Sari Korpirinne, ylilääkäri, puhelin: 310 33952

sari.korpirinne(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Henkilöstöasiantuntija

Toiminta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566