Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (3)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka

19.11.2021

 

Keskitetyt palvelut

 

 

Johtava ylilääkäri

 

 

 

 

9 §

Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen, terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, keskitetyt palvelut, äitiys- ja lastenneuvolalääkärit, työavain SOTE-02-284-21

HEL 2021-013151 T 01 01 01 01

Päätös

Keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääketieteen lisensiaatti ja naistentautien ja synnytyksien erikoislääkärin ********** terveyskeskuslääkärin virkaan (vakanssinumero 19247, keskitetyt palvelut, äitiys- ja lastenneuvolalääkärit) 10.1.2022 lukien 5457,93 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei ole.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Vakanssinumero 19247 tuli avoimeksi 1.11.2021.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa keskitettyjen palveluiden johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin tehtävänä äitiys- ja lastenneuvolalääkärit alayksikössä on toimia lääkärinä Helsingin perhekeskusten neuvoloissa.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) säätelee terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuuden.

Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys tai erikoislääkärin oikeus soveltuvalla alalla.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Eduksi luettiin soveltuvan alan erikoislääkärin tutkinto, aikaisempi kokemus neuvolalääkärin työstä, hyvä tai erinomainen ruotsin kielen suullinen taito sekä hyvä tai erinomainen englannin kielen suullinen taito.

Terveyskeskuslääkäri virka (vakanssinumero 19247) on ollut julkisesti haettavana 3.9. – 24.9.2021 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa, TE-palvelut.fi:ssä, Duunitori.fi:ssä ja Oikotie.fi:ssä. Hakua on markkinoitu myös LinkedIn ja Facebook -palveluissa.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Yhteenveto hakemuksen jättäneestä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on yhdellä hakijalla.

Hakemuksen perusteella haastatteluun 30.9.2021 kutsuttiin **********

Haastattelun suoritti ylilääkäri **********

********** täyttää viran kelpoisuusehdot, ********** osoittautunut työtehtävään hyvin sopivaksi.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on hyvät edellytykset terveyskeskuslääkärin viran tehtävien hoitamiseen äitiys- ja lastenneuvolassa.

Lisätiedot

Ulrika Winqvist, ylilääkäri, puhelin: 310 61426

ulrika.winqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakijaluettelo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu

Henkilöstöasiantuntija

Toiminta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566