Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

 

1 (1)

Sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuus

 

 

 

27.09.2022

 

 

 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

 

 

 

 

65 §

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön maahanmuuttoyksikön palveluneuvonnan palvelupisteen lyhytaikainen sulkeminen 1.11.2022

HEL 2022-011358 T 05 06 05

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen maahanmuuttoyksikön palveluneuvonnan palvelupiste on suljettuna 1.11.2022.

Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia aukioloaikojen muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkuja.

Päätöksen perustelut

Palvelupisteen tilapäisen sulkemisen syynä on palveluneuvonnan tiimin kehittämispäivä.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 2 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.

Lisätiedot

Susanna Kaajaluoma, johtava sosiaaliohjaaja, puhelin: 310 21096

susanna.kaajaluoma(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Tiedoksi

Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö

Viestintäpalvelut

Tukipalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 6000

Toinen linja 4 A

+358 9 310 5015

0201256-6

FI1880001200052430

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alv.nro

sosiaalijaterveys@hel.fi

www.hel.fi/sote

+358 9 310 42504

 

FI02012566